pearleus

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา จังหวัดนครปฐมร่วมกับมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆ เตรียมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมอาคาร 2560 : อาคารอัจฉริยะอย่างยั่งยืน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ที่ห้องประชุม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ , รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย , นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ , ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน , มหาวิทยาลัยศิลปากร , มหาวิทยาลัยรังสิต , มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ , มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นายกสมาคมนักวิจัย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมแถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมอาคาร : อาคารอัจฉริยะอย่างยั่งยืน (Building Innovation 2017 : Sustainable Smart Building) โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 21 มิถุนายน 2560 ณ อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมอาคาร อีกทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ทางด้านวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม เทคโนโลยีด้านนวัตกรรมอาคาร จากสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายนักศึกษา นักวิชาการ หลักสูตร หน่วยงาน และความร่วมมือทางวิชาการ ในสาขาทางด้านนวัตกรรมอาคารและสิ่งแวดล้อม และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และรวบรวมผลงานวิจัยทางด้านนวัตกรรมอาคารในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยให้เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง ซึ่งการประชุมวิชาการในครั้งนี้ จะมีหัวข้อการประชุม ประกอบด้วย เทคโนโลยีวัสดุก่อสร้างอาคาร สถาปัตยกรรมการออกแบบ วิศวกรรมการออกแบบและการก่อสร้าง นวัตกรรมงานระบบ เทคโนโลยีประกอบอาคาร และการจัดการอาคาร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม โดยจะมีการจัดนิทรรศการนวัตกรรมอาคารจากหน่วยงานภาคเอกชนและผู้นำเสนอผลงานวิจัย การบรรยายพิเศษจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน การนำเสนอบทความทางวิชาการประเภทโปสเตอร์ และการนำเสนอบทความทางวิชาการประเภทบรรยาย อีกด้วย
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น