pearleus

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการศึกษาอบรม นปส. รุ่นที่ 69 พร้อมขอให้ข้าราชการน้อมนำพระบรมราโชวาทในหลวง รัชกาลที่ 9 ยึดเป็นหลักคิด หลักปฏิบัติงานเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม และกล้านำการเปลี่ยนแปลง


      เมื่อ 15 พ.ค. 60 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 5 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร “นักปกครองระดับสูง” (นปส.)  รุ่นที่ 69 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 102 คน ซึ่งจัดโดย สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย เพื่อพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหารให้เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ มีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สุขแก่พี่น้องประชาชนและประเทศชาติ โดยผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 86 คน และข้าราชการหน่วยงานอื่นๆ จำนวน 16 คน อาทิ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี DSI กระทรวงยุติธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน สำนักงาน ป.ป.ง. เป็นต้น โดยใช้ระยะเวลาการอบรม ประมาณ 3 เดือน ในระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 25 สิงหาคม 2560 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
      โอกาสนี้ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวแสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 69 พร้อมได้มอบโอวาทให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยกล่าวว่า การศึกษาอบรมหลักสูตรนี้ สำนักงาน ก.พ.ได้รับรองผู้ผ่านการศึกษาอบรมจะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสำหรับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้ ความสามารถในอนาคต และมีทักษะในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานสมัยใหม่ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
     หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เข้มข้น มีการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาหาความรู้จากคณาจารย์ในแต่ละหมวดวิชาอย่างเต็มที่ รวมทั้งขอให้ตระหนักและประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมเป็นข้าราชการที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้พัฒนางาน เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่พี่น้องประชาชนและประเทศชาติ  
      จากนั้น ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ประสบการณ์นักบริหาร” พร้อมทั้งได้มอบแนวทางการทำงาน โดยขอให้น้อมนำพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2525 เกี่ยวกับคุณธรรม 4 ประการ มาเป็นหลักในการคิดและปฏิบัติเพื่อให้การทำงานบรรลุตามเป้าหมาย ได้แก่ ประการแรก คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจ ต่อตัวเองที่จะประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม ประการที่สอง คือ การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเอง ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดี ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด และประการที่สี่ คือการรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำให้ข้าราชการทุกคนยึดมั่นอุดมการณ์ในการทำงาน และครองตนเป็นข้าราชการที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติงานโดยยึดหลักกฎหมาย กฎ ระเบียบ และยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ ตลอดจนการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการดู เรียนรู้ และการฟัง พร้อมทั้งรู้จักนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ให้เท่าทันยุคปัจจุบัน และต้องมีการพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน 0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น