pearleus

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สค.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบการคุ้มครองสวัสดิภาพครอบครัว


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่  30 พ.ค. 60 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กทม. นายวิศิษฐ์ เดชเสน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบการคุ้มครองสวัสดิภาพครอบครัว (ทีมสหวิชาชีพใน กทม.) และบรรยายพิเศษ หัวข้อ ภารกิจของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ในการคุ้มครองเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความใจ เกี่ยวกับแนวทางในการทำงาน กระบวนการและขั้นตอนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 และสหวิชาชีพสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้อง เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสหวิชาชีพในพื้นที่ กทม. และเพื่อให้ไ
ด้แนวทางการทำงานร่วมกันของสหวิชาชีพในการปฏิบัติงานคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัวจากการกระทำความรุนแรงในพื้นที่ กทม. 

ในการนี้ นายสาโรช นักเบศร์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว 6 ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการในการช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ตลอดจนกิจกรรมกลุ่ม “บทบาทหน้าที่ของแต่ละวิชาชีพในกรณีความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว และความคาดหวังต่อบทบาทหน้าที่ของสหวิชาชีพอื่น“ 

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่ศูนย์พึ่งได้ (OSCC) เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน เจ้าหน้าที่สังกัด กทม. พนักงานอัยการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัว เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ สค. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน

**************

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น