pearleus

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

จังหวัดสมุทรสงครามมอบเงินสนับสนุนอาหารเช้าและเย็นแก่นักเรียนที่ขาดแคลน ในพื้นที่อำเภออัมพวา และอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

เมื่อ 31 พ.ค. 60 ที่ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม นายยงยุทธ์ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยพันเอกจิระโรจน์  กองวารี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกันมอบเงินสนับสนุนอาหารเช้าและเย็นแก่นักเรียนที่ขาดแคลน ในพื้นที่อำเภออัมพวา และอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม แก่โรงเรียนที่มีนักเรียนขาดแคลนอาหารเช้าและเย็น

         
ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามและคณะ ออกเยี่ยมสถานศึกษาหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า นักเรียนจำนวนมากไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามาโรงเรียน จึงได้จัดการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกำหนดแนวทางทางให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบและมอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามจัดทำข้อมูลนักเรียนที่ขาดแคลนอาหาร (เช้า เย็น) จำนวนทั้งสิ้น 748 คน และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้จัดหางบประมาณสนับสนุนโครงการสนับสนุนอาหารเช้าและอาหารเย็นแก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ได้มีการจัดประมูลทุเรียน 3 น้ำ เพื่อน้อง จากสวนผู้ใหญ่เอกชัย  เทียนไชย ตำบลบ้านปราโมทย์ อำภอบางคนที ได้รับเงินจากการประมูลทุเรียนจำนวน 200,000 บาท และขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และผู้มีจิตเมตตา ในครั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มอบเงินสนับสนุนแก่สถานศึกษาในเขตอำเภออัมพวา เป็นเงินจำนวน 89,280 บาท และรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสงครามได้มอบเงินสนับสนุนแก่สถานศึกษาในเขตอำเภอบางคนที เป็นเงิน 37,800 รวมเป็นเงินที่มอบให้สถานศึกษาในเขตสองอำเภอ เป็นเงิน 127,080 บาท0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น