pearleus

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

จังหวัดนครปฐม ประสานความร่วมมือจังหวัดสุพรรณบุรี สมุทรสาคร กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมชลประทาน เร่งกำจัดผักตบชวา


เมื่อ 15 พฤษภาคม 2560 ที่บริเวณศาลาวัดเทียนดัด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง รองอธิบดีกรมชลประทาน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะผู้แทนจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชมรมคนริมน้ำในแต่ละตำบลของอำเภอสามพราน ร่วมเสวนาหารือในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาแม่น้ำท่าจีน โดยอาศัยกลไกการทำงานจากทุกภาคส่วนในรูปแบบประชารัฐ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาผักตบชวาทั้งในแม่น้ำท่าจีน และลำคลองสาขาต่างๆ พร้อมกำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาผักตบชวา โดยทั้งสามจังหวัดได้กำหนดจุดจัดเก็บผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีน ร่วมกับการกั้นแพลูกบวบแต่ละสะพาน ตั้งแต่ต้นทางที่จังหวัดสุพรรณบุรี ในพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง และอำเภอบางปลาม้า จำนวน 2 จุด จังหวัดนครปฐม ในพื้นที่อำเภอบางเลน นครชัยศรี และสามพราน จำนวน 8 จุด และจังหวัดสมุทรสาคร ในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน จำนวน 1 จุด ให้เป็นไปตามธรรมชาติน้ำขึ้นน้ำลง โดยเปิดแพลูกบวบไว้ในเวลาน้ำลง เพื่อให้ผักตบชวาไหลลงทะเล เมื่อโดนน้ำเค็มจะทำให้ผักตบชวาตาย และปิดแพลูกบวบในเวลาน้ำขึ้น เพื่อป้องกันผักตบชวาไหลย้อนกลับ ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการใช้เรือผลักดันและจัดเก็บผักตบชวาตั้งแต่ประตูระบายน้ำโพธิ์พระยา จังหวัดสุพรรณบุรี จนถึงอ่าวไทย จังหวัดสมุทรสาคร รวมระทางกว่า 300 กิโลเมตร ในส่วนของการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในลำคลองสาขาต่างๆ ให้กรมชลประทาน ร่วมกับ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดปฏิบัติการประจำตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันสอดส่องดูแล ปิดกั้น และกำจัดผักตบชวาและวัชพืช เพื่อป้องกันไม่ให้ไหลลงสู่แม่น้ำท่าจีน

ทั้งนี้ นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่ดูแลรักษาแหล่งน้ำในเขตรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเฝ้าระวังดูแลแหล่งน้ำสาธารณะ ตลอดจนการรณรงค์ให้ประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมมือกันในรูปแบบประชารัฐ เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายให้ภาคีต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและรณรงค์ในการนำผักตบชวาไปใช้ประโยชน์ อาทิ การทำปุ๋ยอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์จักรสาน หรือผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายจังหวัดสะอาดต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น