pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

นครปฐมร่วมกับหน่วยตรวจสอบ วางแนวทางการตรวจสอบการดำเนินโครงการให้เกิดโปร่งใสไร้ทุจริต

             เมื่อ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์  เทพอาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางศุลีมาศ ชลายนเดชะ ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ภาค 3 , นายชินพัฒณ์  สื่อกระแสร์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบพิเศษ , นายเกรียงไกร สืบสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. เขตพื้นที่ 7 , นายปรีชา อิ่มสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ประจำจังหวัดนครปฐม และนายหิรัณย์เศรษฐ์ เหยี่ยวประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม ร่วมกันแถลงข่าวการวางแนวทางติดตาม ตรวจสอบ กำชับหน่วยรับงบประมาณของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม และเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนายอดิศักดิ์  เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต เน้นเชิงรุกเพื่อให้การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมและกลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลทุกภาคส่วนของสังคม โดยปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประกอบกับจังหวัดนครปฐม ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อให้ดำเนินการตามโครงการแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ จำนวน 7 โครงการ งบประมาณ 1,241,761,000 บาท

     ทั้งนี้ จังหวัดนครปฐม ได้มีการจัดชุดตรวจติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดนครปฐม และหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ เพื่อชี้แจงแนวทางการตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 นอกจากนี้มีการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการตรวจติดตามโครงการแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย สตง. ป.ป.ท. และ ป.ป.ช. เป็นคณะที่ปรึกษาให้คำแนะนำ ในการตรวจติดตามโครงการฯ และมีคณะกรรมการตรวจติดตามโครงการฯ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 2 ท่าน และปลัดจังหวัด เป็นประธานในการตรวจโครงการฯ ในแต่ละชุด และยังเน้นย้ำให้หน่วยงานดำเนินโครงการทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด และมิให้อ้างชื่อผู้มีอำนาจเพื่อเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด หากพบว่ามีการแอบอ้างใด ๆ ขอให้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบโดยตรง หรือแจ้งเบาะแสการทุจริตให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐม สายด่วนโทร 1567 ตลอดทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ


           นอกจากนี้ได้แนะนำให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือตรวจรับพัสดุ ในกรณีจำเป็น เพื่อประโยชน์ของทางราชการจะแต่งตั้งบุคคลอื่นอีกไม่เกินสองคนร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งให้วางระบบการทำงานต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตั้งแต่ก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และหลังดำเนินการ ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้ และเพิ่มช่องทางให้กับประชารัฐ ประชาคมจังหวัด หรือประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนต่าง ๆ และได้เน้นย้ำให้ดำเนินการติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการฯ ให้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ หรือ กวพ. อย่างเคร่งครัด

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น