pearleus

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สถ. มุ่งมั่นในคุณธรรมและความโปร่งใส บริหารงานด้วยความสุจริต

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหน้าที่ในการสนับสนุน พัฒนา และให้คำปรึกษา แนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน จึงมุ่งมั่น    ในการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและ    ความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับ ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เคยประกาศเจตนารมณ์การบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปี 2560 ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรสังกัดกรมส่งเสริม  การปกครองท้องถิ่นยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ และเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ ให้แก่บุคลากรทุกคน

นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีความมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้บริหารงาน และปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ปลูกฝังค่านิยม และทัศนคติ ให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาท้องถิ่น รวมถึงการดำเนินชีวิต   ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อมุ่งสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการดำเนินงานในทุกขั้นตอนให้เกิดความโปร่งใส พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาประเทศ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน   อย่างแท้จริง และต้องดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสในทุกขั้นตอน เปิดโอกาส  ให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ว่า สามารถแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต หรือร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริม     การปกครองท้องถิ่นได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น