pearleus

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

กระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วน 6 มาตรการเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาผลกระทบจากน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล     เมื่อ 28 พ.ค. เวลา 11.00 น. ที่กระทรวงมหาดไทย นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดพายุฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) และจังหวัดใกล้เคียงติดต่อกัน และมีพื้นที่บางแห่งถูกน้ำท่วม ทำให้เกิดปัญหาการระบายน้ำและการจราจร ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ต้องเผชิญความลำบากเดือดร้อนนั้น
     กระทรวงมหาดไทย มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ดังกล่าว ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ กระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ว่าราชการจังหวัดปริมณฑลหรือเป็นพื้นที่รองรับการระบายน้ำจากกทม. ดำเนินการ ดังนี้
     1. มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เป็นผู้ประสานงานหลักระหว่างกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด กับ กทม. รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลเพื่อแก้ไขปัญหาในครั้งนี้
     2. ให้จังหวัดจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอ.ปภ.จังหวัด) ขึ้น เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมทั้งทำหน้าที่ประสานงานกับกทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากภาวะฝนตก เช่น การระบายน้ำและการจราจรตลอดจนปัญหาอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่
     3. ให้จังหวัดเร่งประสานงานในการกำหนดช่องทางระบายน้ำหรือพื้นที่รองรับการระบายน้ำและการจราจร รวมทั้งการทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากการบริหารระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร
     4. ให้จังหวัดดำเนินการตามขั้นตอนการบริหารสถานการณ์ในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ได้แก่ 1. พิจารณากำหนดพื้นที่ปัญหาหรือพื้นที่สำคัญ 2. กำหนดผู้รับผิดชอบบริหารสถานการณ์หรือแก้ไขปัญหาประจำพื้นที่ 3. พิจารณากำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนตลอดจนพิจารณาการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์ในห้วงเวลาต่างๆ โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งผู้ติดตามผลการปฏิบัติงานตามขั้นตอนข้างต้นเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานหรือปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน เพื่อจังหวัดสามารถอำนวยการแก้ไขปัญหาในพื้นที่หรือพิจารณาขอรับการสนับสนุนมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือส่วนราชการอื่นๆ ในส่วนกลาง
     นอกจากนี้ ให้ทุกจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์หรือชี้แจงทำความเข้าใจ และสร้างการรับรู้กับประชาชนในพื้นที่ที่มีสถานการณ์ให้ได้รับทราบถึงการทำงานช่วยเหลือประชาชนของเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยต่าง ๆ อย่างกว้างขวางทุกช่องทางตามแนวทางที่ได้แจ้งไปแล้วด้วย
     5. ให้จังหวัดกำชับนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ให้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและสภาวะพายุฤดูฝนที่อาจมีฝนตกติดต่อไปอีก เพื่อเตรียมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างใกล้ชิด
     6. สำหรับจังหวัดที่อยู่ในเขตชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยา ขอให้ประสานงานกับหน่วยชลประทานพื้นที่โดยใกล้ชิดเพื่อร่วมกันบริหารจัดการระบบระบายน้ำออกไปเก็บไว้ในพื้นที่รับน้ำที่กำหนดไว้แล้วด้วย ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้ระบบการระบายน้ำมีผลต่อพื้นที่จังหวัดปริมณฑล ส่วนจังหวัดที่อยู่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา ก็ให้ประสานงานกับหน่วยงานชลประทานในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการระบายน้ำไปกักเก็บไว้ในพื้นที่ที่กำหนดสำหรับใช้ในฤดูขาดแคลน
     สุดท้าย ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งบูรณาการการทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครและทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงเวลานี้ยังคงมีพายุฝนตกหนักกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนั้น จึงขอให้พี่น้องประชาชนได้วางแผนการเดินทางไปทำงานหรือทำกิจวัตรประจำวันเป็นการล่วงหน้า รวมทั้งติดตามรับฟังข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด และอย่าหลงเชื่อข่าวลือของบุคคลบางจำพวกที่ต้องการบิดเบือนข้อเท็จจริง ทั้งนี้ สามารถแจ้งเหตุสาธารณภัยได้ทางสายด่วน 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น