pearleus

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

นครปฐม สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

เมื่อ 3 พฤษภาคม 2560 ที่ห้องประชุม โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด หรือ ก.ธ.จ. และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในกลุ่มจังหวัด เขตตรวจราชการที่ 4 ประกอบด้วยจังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี โดยมีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 3 และ 4 , ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม , ก.ธ.จ. ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน , ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. , ฝ่ายเลขนุการ ก.ธ.จ. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 100 คน ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2560 เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานร่วมกัน สร้างความเข้มแข็งขององค์กร เพื่อให้เกิดความตระหนักในภารกิจที่รับผิดชอบในลักษณะจิตอาสา ตลอดจนเพื่อให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง บทบาทหน้าที่ของ ก.ธ.จ. และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน และกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ โดยนายไพโรจน์ อาจรักษา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 3 และ 4 อีกทั้งการเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน และการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

*****************************************************

อานนท์ มุ่งลิ้ม/ข่าว/ภาพนิ่ง - ปัญจะ เอี่ยมประสพชัย/ภาพเคลื่อนไหว

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น