pearleus

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

กอ.รมน.จังหวัดสมุทรสาคร ตรวจสอบโรงงานถูกร้อง

เมื่อวันที่ ๓ พ.ค. ๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.อ.เกรียงชัย   สุวรรณทัต  รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ค. พร้อมด้วย พ.อ.ญ.ณัฎฐ์ภัทร์ตา   สงเคราะห์ราษฎร์  รอง หน.กลุ่มงานอำนวยการฯ กอ.รมน.จังหวัด ส.ค., จนท.ปฏิบัติการ กอ.รมน.จังหวัด ส.ค., จนท.อุตสาหกรรมจังหวัด, จนท.สาธารณสุขจังหวัด, ผอ.กองสาธารณสุข ทต.บางหญ้าแพรก, จนท.ทสจ.สมุทรสาคร, จนท.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ส.ค. และผู้แทนชาวบ้านที่เดือดร้อนจำนวน ๑๐ คน เข้าร่วมตรวจสอบกรณีเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อนจากการระบายน้ำเสียลงสู่คลองสาธารณะของ บริษัท ชิโนไทย มารีนส์ โปรดักส์ จำกัด  เลขที่ ๒๗๗/๔ หมู่ ๔ ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีการร้องเรียนมายังศูนย์ดำรงธรรมต่อเนื่องหลายครั้ง โดย จนท.อุตสาหกรรมจังหวัด และ ผอ.กองสาธารณสุข ทต.บางหญ้าแพรก ได้แจ้งให้นายเฉิน   จุ้นสง เจ้าของโรงงานแก้ไขมาโดยตลอด ขณะตรวจสอบมีการประกอบกิจการตามปกติ การตรวจติดตามเหตุร้องเรียน
 ๑. พบว่ามีน้ำทิ้งจากระบบบำบัดออกนอกโรงงาน
 ๒. พบว่ามีการกองวัตถุดิบภายนอกอาคารโรงงาน ทำให้เกิดการชะล้าง
 ๓. พบว่าระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ไม่เพียงพอที่จะบำบัดมลพิษทางอากาศ จากการหลอมพลาสติก
 จากการตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔) ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๓-๑๐๖-/๕๗ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่๑๐๖ ประกอบกิจการ ทำเม็ดพลาสติกจากเศษพลาสติกเก่าที่ใช้งานแล้ว โดยมีเงื่อนไขการอนุญาตแนบท้าย ซึ่งทางโรงงานไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข เช่น ห้ามเผาหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในบริเวณโรงงาน, ต้องปฏิบัติงานและจัดเก็บวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ภายในอาคารโรงงานเท่านั้น และพื้นของอาคารโรงงานต้องเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นต้น

 จากการดำเนินการตรวจสอบโรงงาน ซึ่งไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข   และมีเรื่องร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้มีคำสั่งให้แก้ไข ปรับปรุง แต่ทางโรงงานยังไม่ดำเนินการให้เรียบร้อย จนท.อุตสาหกรรมจังหวัด จึงสั่งให้หยุดประกอบกิจการโดยทันที หากโรงงานสามารถแก้ไขให้ถูกต้องตามคำสั่ง จะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบก่อนอนุญาตให้ประกอบกิจการต่อ โดย กอ.รมน.จังหวัด ส.ค.จะติดตามอย่างต่อเนื่อง แล้วรายงานให้ทราบเป็นระยะ


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น