pearleus

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

จังหวัดนครปฐมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ที่บริเวณศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเป็นจำนวนมา จากนั้นประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร และเปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์ 10 รูป สวดมาติกา ประธานในพิธีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดัปกรณ์ ต่อจากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระสยามเทวาธิราช และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หลังจากนั้นประธานในพิธีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม กรวดน้ำ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ทั้งนี้ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อีกทั้งเพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้พสกนิกรอยู่ภายใต้พระโพธิสมภาร ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ








0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น