pearleus

วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

มท.1 เปิดงาน Thailand’s Best Local Product ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม มหาดไทยจัดยิ่งใหญ่ 3 เดือนเต็ม ขอเชิญพี่น้องประชาชนอุดหนุนสินค้าภูมิปัญญาไทย ผลิตภัณฑ์ดีเด่นทั่วประเทศ

              วันนี้ (4 พ.ค. 60) เวลา 17.00 น. ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม บริเวณข้างทำเนียบรัฐบาล พลเอกอนุพงษ์ 
เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน
 “Thailand’s Best Local Product สุดยอดสินค้าหลากหลายทั่วไทย หาได้ในที่เดียว จัดขึ้นโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยมี นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย CEO บริษัทเอกชน คณะกรรมการดำเนินโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
              โอกาสนี้ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อแสดงและจำหน่ายสุดยอดสินค้าของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด และผลิตภัณฑ์ของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด โดยการจัดงานมีขึ้นระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม - 24 กรกฎาคม 2560 เป็นเวลา 3 เดือนเต็ม โดยมีผู้ประกอบการและเกษตรกรมากกว่า 800 ราย นำผลิตภัณฑ์ที่เด่นที่สุดในแต่ละจังหวัดเข้าร่วมงาน สำหรับการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จะมีกิจกรรมไฮไลท์ภายในงาน 3 ส่วน ประกอบด้วย 1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนบริษัทประชารัฐ
รักสามัคคีจังหวัดและบริษัทเครือข่ายมากกว่า
 100 ราย โดยจะนำสินค้าชุมชนที่ได้ไปส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นทั่วประเทศมาจัดแสดงและจำหน่ายไม่ซ้ำกัน 2. ผลิตภัณฑ์เด่นและผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มจังหวัดทั่วประเทศรวม 600 ราย โดยคัดเลือกสินค้าเด่นและผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่มาจำหน่าย และ 3. อาหารชวนชิมซึ่งเป็นอาหารและเครื่องดื่มที่มีชื่อของจังหวัดต่างๆ รวม 180 ราย โดยคัดเลือกอาหารชวนชิมที่เป็นร้านดังของจังหวัดมาจำหน่าย โดยการจัดงานในแต่ละเดือนจะมีธีมงานที่แตกต่างกัน คือ วันที่ 4 - 27 พฤษภาคม “Forward Greater Innovation” นำเสนอผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีนวัตกรรม อาทิ เครื่องจักสาน ผ้า และอาหารไทย วันที่ 1-24 มิถุนายน “Healthy Nature” นำเสนอผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย อาทิ ข้าวไทย ผัก ผลไม้ และวันที่ 1-24 กรกฎาคม “Local Tourism” เสนอผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นต้น
           

จากนั้น พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เป็นประธานเปิดงาน “Thailand’s Best Local Product สุดยอดสินค้าหลากหลายทั่วไทย หาได้ในที่เดียว” โดยกล่าวว่า ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม 
เป็นตลาดที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการได้มีแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และเป็นตลาดต้นแบบ ที่ถือว่าเป็นการขยายผลสู่ตลาดนัดชุมชน 4.0 โดยมุ่งหวังให้เป็นพื้นที่ในการสร้างรายได้ให้ประชาชนจำหน่ายสินค้าคุณภาพสู่ผู้บริโภคโดยตรงในราคายุติธรรม และเป็นการสร้างทางเลือกการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยมีการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่างๆในการขับเคลื่อนโครงการฯ และที่ผ่านมาการดำเนินงานของตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ส่วนราชการต่างๆ ได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลัก
ในการจัดตลาดคลองผดุงกรุงเกษม จำนวน 3 เดือน ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2560 และการจัดงานครั้งนี้เป็นการรวมสินค้าโดดเด่นที่เป็นอัตลักษณ์อันทรงคุณค่าจากภูมิปัญญาไทยในทั่วทุกพื้นที่มาจัดแสดงและจำหน่ายอย่างยิ่งใหญ่ และตลอดระยะเวลา ๓ เดือนนี้ ผู้เข้าเยี่ยมชมงานจะได้พบกับความหลากหลายของสินค้าที่ผลิตด้วยฝีมือคนไทย
 
ที่มีความโดดเด่นนำมาจำหน่ายให้เลือกซื้อหากันอย่างจุใจและคุ้มราคา 
        สำหรับการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด และเครือข่าย นำสินค้าซึ่งได้เข้าไปส่งเสริมในแต่ละพื้นที่มาจัดแสดงและจำหน่ายอีกด้วย นับเป็นการส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายรัฐบาลในการสร้างอาชีพสร้างรายได้นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ก่อให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจฐานราก สามารถพัฒนาระบบเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน โอกาสนี้ กระทรวงมหาดไทย จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้มาเยี่ยมชมงานและอุดหนุนสุดยอดสินค้าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรผลิตภัณฑ์ดีเด่นที่สุดทั่วประเทศ 

ในงาน “Thailand’s Best Local Product สุดยอดสินค้า หลากหลายทั่วไทย หาได้ในที่เดียว” ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม – 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม บริเวณข้างทำเนียบรัฐบาล ซึ่งจะเป็นการช่วยกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจฐานรากกลับไปสู่ชุมชนต่อไป0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น