pearleus

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

นครปฐม เปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทย ภาคกลางและภาคตะวันออก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทย ภาคกลางและภาคตะวันออก โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 7 พฤษภาคมนี้ ที่จังหวัดนครปฐม

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทย ภาคกลางและภาคตะวันออก โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 7 พฤษภาคม 2560 เพื่อเผยแพร่ อนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟูองค์ความรู้ มรดกภูมิปัญญาของชุมชน เสริมสร้างอัตลักษณ์และภาพพจน์ที่ดีของท้องถิ่น นำไปสู่ความภาคภูมิใจในความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทย นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนผู้ผลิตสินค้าทางวัฒนธรรม

สำหรับกิจกรรมภายในงานเป็นการนำเสนออัตลักษณ์ในท้องถิ่นของ 26 จังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออก ประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรม อาทิ เพลงเรือ เพลงอีแซว โขนผู้หญิง และการแสดงต่างๆ อีกมากมายจากศิลปินพื้นบ้านในแต่ละจังหวัด อีกทั้งได้เชิญศิลปินแห่งชาติ อาทิ แม่ผ่องศรี วรนุช มาร่วมขับร้องเพลงภายในงาน ในส่วนของบริเวณรอบงานมีการจัดแสดงมรดกทางภูมิปัญญา การสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม การจำหน่ายศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก ศิลปะร่วมสมัย ตลาดนัดศิลปะ ดนตรีในสวน อาหารพื้นบ้าน ตลาดน้ำ ตลาดบกย้อนยุค สินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน สินค้าโอท็อป นิทรรศการชุมชนคุณธรรม การสาธิตและการแสดงสำรับอาหารพื้นถิ่นของแต่ละจังหวัด การเสวนามรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง และอื่นๆอีกมากมาย พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีมหกรรมวัฒนธรรม 5 ชาติพันธุ์ ในจังหวัดนครปฐม ได้แก่ ไทยทรงดำ ลาวครั่ง ลาวเวียง ไทยจีน และมอญ เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะ และวัฒนธรรมของแต่ละชาติพันธุ์ และนำมาเพื่อมูลค่าทางเศรษฐกิจ และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางอีกด้วย
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น