pearleus

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีประจำเขตตรวจราชการที่ 5 และ 9 พร้อมคณะ ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดฯ ตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าและลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองแม่กลอง

         เมื่อ 24 พ.ค.60 ที่ห้องประชุมแม่กลองชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม    นายวรพันธ์  เย็นทรัพย์  ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีประจำเขตตรวจราชการที่ 5 และ 9  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อรับทราบแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณและข้อเสนอแนะการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสงคราม  ในการสอดส่องโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม  นอกจากนี้ยังได้ติดตามผลการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและสรรพชีวิตในข้อทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ รวมถึงพระวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโลกหนึ่งเดียว  โดยมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย รวมถึงเป็นเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและเป็นวาระแห่งชาติด้วย    
        
       ทั้งนี้  จังหวัดสมุทรสงคราม ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้และสร้างเครือข่าย เพื่อเฝ้าระวังโรคพิษสุขบ้าเชิงรุก โดยจัดชุดเฉพาะกิจฯ ลงพื้นที่ควบคุมโรคและสอบสวนการเกิดโรค  จัดโครงการรณรงค์ทำหมันสัตว์เลี้ยง อาทิ การออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่  ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่  การรณรงค์นำสุนัขและแมวมาขึ้นทะเบียน  พร้อมทั้งแนะนำส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกข้อบังคับหรือเทศบัญญติท้องถิ่น เพื่อให้การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยในปี 2560 จังหวัดสมุทรสงคราม ได้มีการขึ้นทะเบียนประชากรสุนัข จำนวน 41,200 ตัว ขึ้นทะเบียนประชากรแมว 11,675 ตัว และยังมีสุนัขจรจัด  ที่ ไม่มีเจ้าของกว่า 6,000 ตัว   ส่วนในด้านการประชาสัมพันธ์ได้มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนได้รับรู้ถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า  หมั่นดูแลสังเกตุสัตว์เลี้ยงของตนเองอย่างสม่ำเสมอ  โดยรณรงค์เผยแพร่ทางช่องทางสื่อต่าง ๆ อาทิ  สถานีวิทยุชุมชน เสียงตามสายเทศบาล หอกระจายข่าวสารหมู่บ้าน/ชุมชน หนังสือพิมพ์  เคเบิลทีวีท้องถิ่น  โดยดำเนินการเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง
      

ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองแม่กลอง บริเวณหน้าวัดใหญ่ ตำบล  แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงครามด้วย

         (ช่วงท้ายมีเสียงสัมภาษณ์........นายวรพันธ์   เย็นทรัพย์  ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำเขตตรวจราชการที่ 5 และ 9  สรุปผลการตรวจเยี่ยมฯ)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น