pearleus

วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ศูนย์ดำรงธรรมให้บริการช่วงปีใหม่ไม่มีวันหยุด ผุดไอเดียเข้าถึงประชาชน บริการเชิงรุกตั้งศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ณ จุดอำนวยความปลอดภัยทางถนน 24 ชม.

     
 เมื่อ 30 ธ.ค. 59 นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำโครงการของขวัญปีใหม่ 2560 โดยจัดทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน จำนวน 14 โครงการ ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ โครงการของขวัญปีใหม่ของศูนย์ดำรงธรรมที่ได้กำหนดจะพัฒนางานบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากขึ้น โดยมีทั้งภารกิจการให้บริการพิเศษช่วงปีใหม่และการพัฒนางานบริการอย่างต่อเนื่อง
      สำหรับการให้บริการในช่วงปีใหม่ในปีนี้ จะเน้นการเข้าถึงประชาชนให้มากขึ้น และมีการให้บริการเชิงรุก ด้วยการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเคลื่อนที่ ณ บริเวณจุดอำนวยความปลอดภัยทางถนน บนถนนสายหลักอำเภอละ 1  แห่ง โดยจะมีเจ้าหน้าที่ ชุดประจำจุดอำนวยการความปลอดภัยทางถนนประกอบด้วย ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการหมู่บ้าน ให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน และคอยช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน และเรื่องอื่น ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง ในส่วนของการเปิดให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอจะเปิดให้บริการต่อเนื่องในช่วงวันหยุดตลอด 6 วัน  ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 25594 มกราคม 2560 โดยจัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยให้บริการ ณ ศูนย์ดำรงธรรม ทางโทรศัพท์ และ Application Spond เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้ความช่วยเหลือ และรับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง รวมไปถึงให้บริการจัดทำบัตรประชาชนและงานทะเบียนราษฎร บริการข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็น เช่น ที่ตั้งหน่วย/จุดให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงาน/องค์กร เบอร์สายด่วนต่าง ๆ
      นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยยังได้ประสานหน่วยงานอื่น ๆ มาร่วมให้บริการแก่ประชาชนด้วย เช่น บริการทางทะเบียนรถ ชำระค่าสาธารณูปโภค การรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน น้ำไม่ไหล ไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าลัดวงจร เป็นต้น และได้ประสานงานไปยังมูลนิธิต่าง ๆ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สถานศึกษา และหน่วยงานเอกชน เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นในกรณีประชาชนประสบเหตุฉุกเฉิน เช่น รถเสีย ยางแตก ซ่อมแซมรถ เปลี่ยนยาง หรือหากมีเหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จะมีการสนธิกำลังจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าระงับเหตุและแก้ไขปัญหาทันที
      ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติว่ากรณีที่ประชาชนได้ร้องเรียนร้องทุกข์เข้ามา และเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนไม่ขัดต่อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง แต่หากเป็นเรื่องที่มีความยุ่งยากหรือเกี่ยวข้องต่อภารกิจกับหลายหน่วยงานต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและบูรณาการหารือส่วนราชการเพื่อแก้ไขปัญหาภายใน 7 วัน
      ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ของปี 2559 ที่ผ่านมา มีประชาชนเข้ารับบริการกว่า 3.6 แสนคน ในปีนี้กระทรวงมหาดไทยจึงได้เตรียมความพร้อมไว้อย่างเต็มที่เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนในทุก ๆ ด้าน ซึ่งคาดว่าในปีนี้จะมีประชาชนมาติดต่อรับบริการจำนวนมากเช่นเดียวกัน โดยประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการศูนย์ดำรงธรรมได้ที่สายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น