pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559

นครปฐม จัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ หน้าบ้านน่ามอง ริมคลองเจดีย์บูชา

จังหวัดนครปฐมเปิดโครงการอนุรักษ์คูคลองธรรมชาติ ตำบลนครปฐม ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ หน้าบ้านน่ามอง ริมคลองเจดีย์บูชา” โดยให้ผู้นำในแต่ละชุมชน เป็นต้นแบบในการรักษาสิ่งแวดล้อม

วันที่ 8 ธันวาคม 2559 ที่บริเวณคลองเจดีย์บูชา หมู่ที่ 1 ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์คูคลองธรรมชาติ ตำบลนครปฐม ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ หน้าบ้านน่ามอง ริมคลองเจดีย์บูชา” โดยเทศบาลเมืองนครปฐม ร่วมกับ หน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ สถานศึกษา ผู้นำชุมชน และประชาชน เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนมาโดยตลอด อีกทั้งเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์คูคลองธรรมชาติ โดยเฉพาะหน้าบ้านของตนเอง โดยให้ผู้นำในแต่ละชุมชน เป็นต้นแบบในการรักษาสิ่งแวดล้อม รักษาความสะอาด และคลองเจดีย์บูชา ที่ทอดผ่านตำบลนครปฐม ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร ซึ่งทุกปีที่ผ่านมาเกิดปัญหาผักตบชวาขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาด้านการชลประทาน การประมง และการคมนาคมทางน้ำ
เทศบาลเมืองนครปฐม จึงได้ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก อีกทั้งร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชน และหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน กำจัดผักตบชวาและวัชรพืชอย่างต่อเนื่อง โดยนำไปใช้ประโยชน์ในกลุ่มแม่บ้าน ในการฝึกอาชีพสานเสื่อจากผักตบชวา ส่งเสริมให้เกษตรกรทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี นอกจากนี้ได้ส่งเสริมให้ประชาชนและผู้ประกอบการ ติดตั้งถังหรือบ่อดักไขมันในครัวเรือน ซึ่งปัจจุบันคลองเจดีย์บูชามีความสะอาด และมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม โดยในวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำผู้เข้าร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้บริเวณริมคลองเจดีย์บูชา ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และล่องเรือชมสภาพแวดล้อมตลอดสองฝั่งคลอง พร้อมแนะนำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองร่วมกันรักษาความสะอาด และปลูกพืชสุมนไพร เพื่อนำใช้ประโยชน์ในครัวเรือน ตลอดจนเป็นการสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามให้กับคลองเจดีย์บูชาอีกด้วย0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น