pearleus

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2559

รมว.มท. เป็นประธานการประชุมจัดทำโครงการ สนองนโยบายการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศไทย ภายใต้กลไกประชารัฐ

เมื่อ 3 ธ.ค.59 ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศไทยภายใต้กลไกประชารัฐ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล video conference ไปยัง 76 จังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมในส่วนกลาง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด และเชิญภาคเอกชนในพื้นที่ ประกอบด้วย ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด ประธานชมรมธนาคารจังหวัด นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวจังหวัด บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด จำกัด มหาวิทยาลัยสภาเกษตรกรจังหวัด ละผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วมการประชุม
    โอกาสนี้ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวเปิดการประชุมและมอบแนวทางการดำเนินงานให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง 76 จังหวัดโดยมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้
    1. ที่มาของการประชุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเฉพาะการสร้างความเข้มแข็งในส่วนภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัด 
มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของจังหวัด กลุ่มจังหวัด เน้นการยกระดับอาชีพ รายได้ คุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคอย่างเท่าเทียม เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายที่จะจัดสรรงบประมาณให้ลงไปสู่พื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้ขับเคลื่อนที่สำคัญ โดยจังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องจัดทำโครงการขึ้นมารองรับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนธันวาคมนี้ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณและจัดสรรเม็ดเงินลงไปในพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่อไป ดังนั้น ในการดำเนินตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งฯ จึงต้องมีกรอบและแนวทางที่ชัดเจน และจำเป็นจะต้องมีการซักซ้อมร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
        2. ข้อเแนะนำในการจัดทำโครงการ เน้นย้ำว่าจะต้องเป็นการทำงานในลักษณะบูรณาการ ทุกภาคส่วนในรูปแบบสมาร์ท กบก. (คณะกรรมการบริหารกลุ่มจังหวัด) ต้องมีการปรึกษาหารือร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมว่าจะจัดทำโครงการอย่างไรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก โดยอาจเชื่อมโยงในหลากหลายมิติ เช่น ในมิติลักษณะพื้นที่ หรือ เชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่า เพื่อเพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เพิ่มขึ้น เป็นต้น 
     จากนั้นที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้แต่ละจังหวัดได้ซักถามถึงแนวทางในการจัดทำโครงการ และได้มีการกำหนดที่จะจัดประชุมอีกครั้งผ่านระบบ video conference ในวันที่ 12-13 ธันวาคมนี้ เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดทำโครงการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และให้กลุ่มจังหวัดทั้ง 18 กลุ่มได้นำเสนอโครงการในรูปแบบห่วงโซ่คุณค่า Value Chain ที่สามารถเชื่อมโยงทุกภาคส่วนตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ก่อนนำโครงการที่ผ่านความเห็นชอบ เข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมต่อไป

       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลจะเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาในมิติเชิงพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของพี่น้องประชาชน มีเป้าหมายขจัดความเหลื่อมล้ำให้ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม โดยในการจัดทำโครงการขอให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้ความสำคัญถึงหลักการเหตุผล และที่มาของโครงการที่จะต้องเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง รวมทั้งจะต้องมีการประเมินผล อย่างมีมาตรฐาน มีผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และมีการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมดอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่ซ้ำซ้อน สามารถสร้างความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน 0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น