pearleus

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ธ สถิตย์ในดวงใจ นิรันด์

เมื่อ 17 ธันวาคม  2559  เวลา 10.00  น.  สันติ 1  พร้อมเพื่อน นรต. 47 ภาค 7 และภาคเอกชนและประชาชน ได้จัดกิจกรรม ทำดี ถวายพ่อของแผ่นดิน  ให้กับ ครูและนักเรียน โรงเรียนพุระกำ ต.ตะนาวศรี  อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ซึ่งขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ซึ่ง โรงเรียนห่างจากชายแดนพม่า 3 กม. ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ติดต่อสื่อสาร  จึงได้ เลี้ยงอาหารกลางวัน แก่เด็กนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน  และได้มอบโต๊ะนักเรียน , ผ้าห่ม ,  อาหารแห้ง และช่วยจัดสร้างโรงเพาะเห็ด จำนวน 1 หลัง ให้กับทางโรงเรียนเพื่อเป็นสื่อการสอนในการเกษตรและเพื่อการดำรงชีพแบบพอเพียง พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

เงาพญาราหู รายงาน0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น