pearleus

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559

สธ.จัดโครงการเยี่ยมตรวจสุขภาพฟรี ให้กลุ่มผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ

ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขร่วมเปิดโครงการ
สธ.ห่วงใยกลุ่มผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพ 9 ขั้นตอนฟรี กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานเครือข่าย จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพ 9 ขั้นตอนฟรี ภายใต้โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์สุขภาพผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ  เพิ่มความรู้ในการป้องกันโรคที่เสี่ยงต่อผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ เป้าหมาย 3,000 คน

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. ที่ตึกกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์สุขภาพดี ผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ
รมว.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กลุ่มผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะต่างๆ เช่น รถแท็กซี่ มอเตอร์ไซด์รับจ้าง รถตู้ รถบัส รถสองแถว และ รถตุ๊กๆ ส่วนใหญ่ เป็นผู้ประกอบอาชีพที่อยู่นอกระบบประกันสังคม  โดยในปี 2559 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแนวทางเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพและจัดให้มีพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพสำหรับกลุ่มแรงงาน นอกระบบ” ระหว่างเครือข่าย 14 องค์กร เพื่อสร้างความตระหนักให้กลุ่มแรงงานนอกระบบมีการดูแลสุขภาพมากขึ้น
ทั้งนี้ในปัจจุบันมีผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มากกว่า 350,000 คน และมีผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะมากกว่า 3 ล้านคนต่อวัน จากผลสำรวจพบว่า ผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ ประชาชนและผู้โดยสารที่ใช้บริการ มีความเสี่ยงต่อโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น วัณโรค ไข้หวัดใหญ่ ภัยคุกคามสุขภาพจากมลพิษจากการจราจร ควันบุหรี่ โทษจากการดื่มแอลกอฮอล์ และอุบัติเหตุ ฯลฯ โดยเฉพาะรถแท็กซี่ที่มีจำนวนมากถึง 120,000 คน สำรวจพบปัญหาสุขภาพมีการติดเชื้อวัณโรค ร้อยละ 1-2 และ ยังพบความเสี่ยงอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอีกมากมาย ที่สำคัญ คือ ผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะจำเป็นต้องหารายได้ จนขาดโอกาสในการดูแลสุขภาพ อีกทั้งสิทธิ การรักษาพยาบาลที่อยู่นอกเขตบริการสุขภาพ จึงส่งผลให้ยากต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพ
ดังนั้นในปี 2560 กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.), กรุงเทพมหานคร, กระทรวงแรงงาน และ องค์กรเครือข่ายรวม 14 หน่วยงาน จะดำเนินแผนเชิงรุกสำหรับแรงงานนอกระบบกลุ่มผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จัดทำโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์สุขภาพผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ โดยกำหนดเป้าหมายในการดำเนินโครงการจำนวน 3,000 คน ก่อนจะขยายต่อไป
นพ.เจษฎา    กล่าวว่า วันนี้ผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ  จำนวน 300 คน ได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์สุขภาพผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ โดยการตรวจคัดกรองสุขภาพ 9 ขั้นตอน คือ 1) ตรวจคัดกรองสุขภาพ 2) ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง/วัดรอบเอว/ดัชนีมวลกาย 3) วัดความดันโลหิต 4) ประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 5) ตรวจวัดสายตา 6)เอ็กซเรย์ทรวงอก 7) ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 8) พบแพทย์/ให้คำปรึกษา 9) รับชุดของขวัญ และ บัตรสุขภาพ และขอเชิญชวนผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ ตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี ตั้งแต่เดือน มกราคม 2560  ถึง มีนาคม 2560 
พร้อมกันนี้ตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการรถรับจ้างสาธารณะได้มอบเสื้อสามารถแก่ผู้บริหาร กระทรวงฯด้วย 
โดยสามารถไปรับบริการตรวจสุขภาพได้ที่ 1) สถาบันบำราศนราดูร  2) สถาบันราชประชาสมาสัย และ 3) โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี ได้ทุกวันในเวลาราชการ นอกจากนี้จะมีการดำเนินการเชิงรุก โดยมีสำนักวัณโรค และ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จะไปให้บริการตรวจสุขภาพตามสถานที่ต่างๆ เช่น สนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ สถานีขนส่งหมดชิต และสถานที่อื่นๆตามความเหมาะสม
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างฉีดวัคซีน

รัฐมนตรีสธ.ใส่เสื้อสามารถจากพี่น้องแท็กซี่0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น