pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559

อธิบดีสค.มอบนโยบาย-โอวาท พร้อมจัดวิทยากรบรรยายความรู้ กระบวนการจัดทำบรรยายหลากรูปแบบ

นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต
 เมื่อ 29 พ.ย. เวลา 16.00 น. ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้ให้เกียรติเดินทางไปมอบโอวาทและมอบนโยบายการทำงานให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สค. ที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 1 ธ.ค. 59
 โดยช่วงเช้าเวลา 10.00 น. นางสาววันเพ็ญ สุวรรณวิสิฏฐ์ รองอธิบดีกรม สค. ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน ซึ่งการประชุมดังกล่าวได้มีวิทยากรภาครัฐ จากสำนักงาน ก.พ. มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) และอธิบายกระบวนการการวิเคราะห์งานเพื่อหาหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของแต่ละตำแหน่งงานด้วยวิธีการแบบ Role Profiling ตลอดจนแนวทางการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในการนี้ ได้ระดมความคิดในการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงานของแต่ละสายงานตามกระบวนการวิเคราะห์งานที่กำหนดไว้ด้วย
                                                              ******************

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น