pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559

กระทรวงมหาดไทย ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดปาฐกถาพิเศษ “ใต้ร่มพระบารมี 70 ปี ปวงประชาเป็นสุข” น้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติแก่บุคลากร
                วันนี้ (8 ธ.ค. 59) เวลา 09.45 น. ณ ห้องประชุมคลังสมอง ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการ น้อมรำลึกใต้ร่มพระบารมี 70 ปี ปวงประชาเป็นสุข ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อน้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและการดำรงชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และสร้างจิตสำนึกรักในสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และพร้อมเป็นแบบอย่างในการสานประโยชน์ของชาติ และปวงประชาตามพระราชปณิธานของพระองค์ให้คงอยู่สังคมไทยสืบไป
                นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า นับเป็นเวลากว่า 70 ปี ที่พสกนิกรชาวไทยได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีแห่งการเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติด้วยความอยู่เย็นเป็นสุขดังพระบรมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ กระทรวงมหาดไทย โดยสถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดทำโครงการ น้อมรำลึกใต้ร่มพระบารมี 70 ปี ปวงประชาเป็นสุข ขึ้น เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้ตระหนักในพระปรีชาญาณ ความรู้ ความสามารถทางด้านต่างๆ ที่ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขของทวยราษฎร์ ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์ โดยน้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางและแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และการดำรงชีวิต และร่วมกันแสดงถึงความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชสักการะ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ และด้วยพระปรีชาสามารถแห่งองค์พระมหากษัตริย์ไทย ที่ทำให้เราเป็น “ไทย” ได้อย่างเต็มความภาคภูมิใจตราบจนทุกวันนี้
      โดยโครงการดังกล่าว มีการจัดกิจกรรม “ปาฐกถาพิเศษ” เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อปวงชนชาวไทย ซึ่งกิจกรรมปาฐกถาพิเศษจะจัดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 11 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 โดยกระทรวงมหาดไทยได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และมากด้วยประสบการณ์มาบรรยายพิเศษ และในวันนี้ (8 ธ.ค.59) เป็นการจัดปาฐกถาพิเศษขึ้นเป็นครั้งแรก ในหัวข้อเรื่อง “การถวายงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” โดยมีนายมนุญช์ วัฒนโกเมร อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริ โดยถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อันทรงคุณค่า เพื่อเป็นองค์ความรู้และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการดำรงชีวิต พร้อมที่จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ และเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ชุมชนและสังคมต่อไป


           


             

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น