pearleus

วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ส.ค ร่วมประชุมผ่านVDO Conference ที่ศูนย์จ.นนทบุรี


เมื่อวันที่  30 ธ.ค. 59 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (ท่านเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต) พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สค. ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที 545/2557-2559 ผ่าน VDO Conference ซึ่ง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ท่านไมตรี อินทุสุต) เป็นประธานการประชุมเพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการป้องกันปัญหาดังกล่าว


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น