pearleus

วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรงานชัยพัฒนาแฟร์ ณ โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม
เมื่อ 30 ธันวาคม 2559 เวลา 15.27 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ทอดพระเนตรงานชัยพัฒนาแฟร์ ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาจัดขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อพสกนิกร ผ่านการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ภายในงานจัดแสดงนิทรรศการความเป็นมาของมูลนิธิชัยพัฒนา รวมถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีโครงการฯที่น่าสนใจ อาทิ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิง แก้ปัญหาน้ำท่วม และโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ นอกจากนี้ มีการจัดแสดงระบบภูมิสารสนเทศ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้อัพเดตข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการฯ ในแต่ละพื้นที่ ปัจจุบันมีมากถึง 60 โครงการฯทั่วประเทศ พร้อมกันนี้ ยังมีการออกร้านจำหน่ายอาหาร พืชผักสด ของร้านจันกะผัก และผลิตภัณฑ์ภัทรพัฒน์ เช่น น้ำมันเมล็ดชาสบู่น้ำนมข้าว และยาหม่องสมุนไพร นอกจากนี้ มีการออกร้านของโครงการพัฒนาพื้นที่มูลนิธิชัยพัฒนาในเขตภาคกลาง ภาคใต้ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ โดยได้นำกิจกรรมที่โดดเด่นและน่าสนใจมาจัดแสดง สาธิต และจำหน่าย อาทิ สาธิตการทำไอศกรีมกระจับการทำสบู่จากกลีเซอรีน และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปทั้งของกินของใช้ จากพืชผักและสมุนไพรในโครงการฯ
          จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมอาคารปฐมสัมมาคาร พระราชทานพระราชวโรกาสให้ประธานผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้นำการพัฒนาอย่างยั่งยืน รุ่นที่ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานการจัดทำโครงการ "ฟ้าจรดน้ำ" โดยคณะผู้เข้าอบรมได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีผู้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้น้อมนำพระอัจฉริยภาพทั้ง ด้าน มาเป็นแนวทางการพัฒนา ในการนี้พระราชทานวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้นำการพัฒนาอย่างยั่งยืน รุ่นที่ จำนวน 36 คน ซึ่งมูลนิธิฯจัดขึ้นเพื่อสร้างผู้นำด้านต่างๆให้เพียบพร้อม ทั้งคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน และนำมาซึ่งเครือข่ายแห่งการทำความดี โดยได้น้อมนำหลักการทรงงาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นกรอบในการจัดทำหลักสูตร


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น