pearleus

วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559

กระทรวงมหาดไทย เชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช 2560” เพื่อเป็นสิริมงคล เสริมบารมีให้แก่ตนเองและครอบครัว

          เมื่อ 30 ธ.ค. 59  ที่กระทรวงมหาดไทย นายชยพล  ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช 2560 โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้จัดกิจกรรมดังกล่าวทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ โดยกำหนดจัดกิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี  ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช 2560” ในวันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2559 และ ลั่นฆ้องชัยต้อนรับปีใหม่ ในวันที่ 1 มกราคม 2560 ณ วัด  หรือสถานที่เหมาะสมที่แต่ละหน่วยงานกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสงบจิตใจต้อนรับปีใหม่ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ แจ่มใส เป็นมงคลกับชีวิต รวมทั้งเพื่อร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ แสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก โดยจัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมกันทั่วประเทศ ประกอบด้วย การทำบุญรักษาศีล การเจริญจิตภาวนา การปฏิบัติธรรม การฟังพระธรรมเทศนา การไหว้พระสวดมนต์ การร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และร่วมสวดมนต์ข้ามปี เป็นต้น
          เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าว กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จึงได้จัดกิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช 2560” ขึ้น ณ วัดราชบพิธฯ ในวันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 22.00 - 24.00 น. และจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 35 รูป ในเช้าวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2560 เวลา 06.00 น. ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดราชบพิธ โดยเชิญชวนผู้บริหาร บุคลากรของส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม อันเป็นมงคลในคืนวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่เป็นมงคล และเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรในสังกัดและพุทธศาสนิกชน ให้สามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต และประกอบกิจการ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ประชาชน ลด ละ เลิก อบายมุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ และดำเนินชีวิตด้วยความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป

          สำหรับการจัดงานในส่วนภูมิภาค ในฐานะที่กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานในการประสานการดำเนินงานจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีฯ ได้แจ้งให้ทุกจังหวัดถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ในการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยให้ประสานการดำเนินการกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช 2560 ในระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2560 ณ วัดประจำจังหวัด/อำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่เหมาะสมที่แต่ละพื้นที่กำหนด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกภาคส่วนในจังหวัด ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งนอกจากการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีแล้ว จังหวัดยังได้ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ อาทิเช่น การทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ การบริจาคโลหิต การไถ่ชีวิตโค-กระบือ การเยี่ยมผู้ป่วยยากไร้ที่รักษาตัวในโรงพยาบาล การปลูกป่า และการปล่อยปลา เป็นต้น  ทั้งนี้ จังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีไว้เรียบร้อยแล้ว โดยจัดกิจกรรมฯ ที่วัด จำนวน 24,046 วัด และสถานที่อื่นๆ จำนวน 143 แห่ง โอกาสนี้ กระทรวงมหาดไทยจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช 2560” เพื่อความเป็นสิริมงคล เสริมบารมีให้แก่ตนเองและครอบครัวตลอดไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น