pearleus

วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

กระทรวงมหาดไทยห่วงใยประชาชนที่สัญจรทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่

กระทรวงมหาดไทยห่วงใยประชาชนที่สัญจรทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ สั่งเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยตรวจสอบโป๊ะ ท่าเรือ ท่าเทียบเรือให้มีความแข็งแรงปลอดภัย พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที

     เมื่อ 31ธ.ค.59 นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองประธานกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เปิดเผยว่า ตามที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้แจ้งให้ทุกจังหวัดดำเนินการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงปีใหม่ 2560 โดยเฉพาะการดูแลความปลอดภัยในการเดินทางทั้งการสัญจรทางบกและทางน้ำ

     เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุและดูแลความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำให้มีมาตรฐานความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น กระทรวงมหาดไทยจึงได้แจ้งกำชับให้ทุกจังหวัดดำเนินการตามแนวทางและมาตรการรักษาความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 เพิ่มเติมดังนี้ ด้านสถานที่ บริเวณท่าเรือ ท่าเทียบเรือ โป๊ะเทียบเรือ ให้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง หรือความชำรุดของโป๊ะ ท่าเรือ ท่าเทียบเรือ และปรับปรุงซ่อมแซมให้มีความแข็งแรงก่อนใช้งาน ให้มีที่กั้นทางขึ้น - ลงโป๊ะเทียบเรือ เพื่อควบคุมจำนวนคนไม่ให้ลงไปเกินกว่าจำนวนที่โป๊ะจะรับน้ำหนักได้ มีป้ายระบุจำนวนคนที่โป๊ะสามารถรับน้ำหนักได้ที่มองเห็นอย่างชัดเจน ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอ พร้อมจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ เชือก  จัดเจ้าหน้าที่คอยควบคุมไม่ให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวลงไปบนโป๊ะเทียบเรือเกินกว่าจำนวนที่กำหนดและคอยให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

  ด้านเรือและอุปกรณ์ความปลอดภัย ให้ประสานผู้ประกอบการดำเนินการตรวจสอบเรือ และความปลอดภัยในการเดินเรือทั้งสภาพเรือ เครื่องจักรเรือให้พร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ จัดเตรียมอุปกรณ์ประจำเรือ เช่น เสื้อชูชีพ เบาะที่นั่งชูชีพ ห่วงชูชีพ เครื่องมือดับเพลิงให้มีความพร้อมใช้งานได้ทันที บนเรือต้องติดตั้งป้ายระบุจำนวนคนโดยสารให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ไม่บรรทุกเกินกว่าจำนวนที่ได้กำหนดไว้ในใบอนุญาตใช้เรือ และห้ามผู้ควบคุมเรือดื่มสุราหรือเสพของมึนเมาโดยเด็ดขาด ตลอดจนต้องควบคุมดูแลมิให้ผู้โดยสารกระทำการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ตนเอง หรือผู้โดยสารคนอื่นด้วย

    ด้านการให้ความช่วยเหลือเมื่อประสบอุบัติเหตุทางน้ำ ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตรวจตราความปลอดภัย ทางน้ำ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ประชาชนนิยมสัญจร หรือท่องเที่ยวทางน้ำให้มีการออกตรวจตราความปลอดภัยตามเส้นทางน้ำ ท่าเรือ ท่าเทียบเรือ โป๊ะเทียบเรือ และ ตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอย่างสม่ำเสมอ กรณีจำเป็นให้ประสานขอรับการสนับสนุนเรือตรวจการณ์ เรือกู้ภัย พร้อมชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต หรือ ERT ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงาน และเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้ำให้จัดทีมกู้ภัยทางน้ำเข้าช่วยเหลือและจัดส่งทางการแพทย์ตามขั้นตอนในทันที และรายงานสถานการณ์ - การช่วยเหลือให้ส่วนกลางทราบทุกระยะจนกว่าสถานการณ์จะยุติ

       ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับประชาชนที่จะสัญจรทางน้ำ กระทรวงมหาดไทยขอแจ้งข้อปฏิบัติและคำแนะนำสำหรับประชาชนในการสัญจรทางน้ำ โดยขอให้สวมเสื้อชูชีพทุกครั้งขณะลงเรือ และแต่งกายอย่างเหมาะสมต่อการสวมใส่ สามารถถอดออกได้อย่างรวดเร็ว การลงเรือให้ยืนคอยบนท่าเทียบเรือก่อน ไม่ควรยืนรอบนโป๊ะเทียบเรือ ระมัดระวังไม่แย่งขึ้น - ลงเรือ ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมาเพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ และขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น