pearleus

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลระดับจังหวัดและลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.


             เมื่ิอ 23 ธันวาคม 2559 นายวรพันธ์    เย็นทรัพย์    ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  เขต 5  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ห้องประชุมบางคนที ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการธรรมา ภิบาลจังหวัดฯ ได้แก่ กรรมการผู้แทนภาคประชาสัมคม กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น กรรมการภาคธุรกิจเอกชน  และที่ปรึกษาด้านกฏหมาย   โดยได้ร่วมกันหารือถึงแนวทางในการติดตามการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ และข้าราชการ   ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  โครงการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในลักษณะกลุ่มจังหวัด   การแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านวิชาการ    การประชาสัมพันธ์และด้านกฏหมาย    ผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดเกษตร   อ.อัมพวา  กรณีชำรุดมีสภาพหลุดร่อน โดยไม่ทราบสาเหตุ   ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ     ได้ดำเนินการปรับปรุงถนนสายดังกล่าวแล้ว และสามารถใช้งานได้ตามปกติ  การดำเนินโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ต.บางพรม   อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม  และผลการสอดส่องโครงการตามแผนปฎิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2559 ซึ่งมีการเบิกจ่ายครบตามเป้าหมายและแล้วเสร็จทุกโครงการ   สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จังหวัดสมุทรสงคราม  ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปี   เพื่อดำเนินโครงการทั้งสิ้น 31 โครงการ  งบประมาณ 235,353,500 บาท (สองร้อยสามสิบห้าล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาท)

          จากนั้นในช่วงบ่าย วันเดียวกันนี้ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 5 และคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองลึก  หมู่ที่ 4  เชื่อมหมู่ที่ 8  ตำบลคลองเขิน อ.เมือง  จ.สมุทรสงคราม งบประมาณในการก่อสร้าง  2,191,900 บาท  ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร   ซึ่งสะพานดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและสัญจนไปมาได้อย่างสะดวกต่อไป.  นอกจากนี้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การลงพื้นที่ตรวจราชการในครั้งนี้ เป็นไปตามแผนงานปรกติในเรื่องของการที่คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดฯ จากการร่วมประชุมและรายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดฯ ซึ่งสอดส่องดูแลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาก็พบว่าทั่วไป อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าไม่มีปัญหา การดำเนินการก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ อีกส่วนหนึ่งที่มาในวันนี้ก็เพื่อสอดส่องแผนการดำเนินงานของจังหวัดประมาณ 31 โครงการ ซึ่งในขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะลงตัวเรื่องการวางแผนให้ทางคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดออกไปสอดส่องโครงการต่างๆ ตามแผนภายในไม่เกินกลางๆ เดือนมกราคม 2560 ซึ่งคณะกรรมการธรรมาภิบาลก็จะออกไปสอดส่อง ซึ่งก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหา เพราะจังหวัดสมุทรสงครามมีโครงการไม่เยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของหลักการและระเบียบดีพอสมควร0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น