pearleus

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560

จังหวัดนครปฐม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรประยุกต์ใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับส้มโอมณฑลนครชัยศรี โดยการใช้ QR code


เมื่อ23 มิถุนายน 2560 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรประยุกต์ใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับส้มโอมณฑลนครชัยศรี โดยการใช้ QR codeโดย ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กล่าวว่า ปัจจุบัน พื้นที่ปลูกส้มโอในจังหวัดนครปฐม ลดน้อยลงเป็นอย่างมาก เนื่องจากปัญหาหลายประการ โดยเฉพาะเมื่อครั้งมหาอุทกภัย ปี 2554 ทำให้พื้นที่ปลูกส้มโอในเขตอำเภอนครชัยศรี และอำเภอสามพราน ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก อีกทั้งการขาดแคลนเกษตรกรรุ่นใหม่ และสภาแวดล้อมเสื่อมโทรมจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงได้จัดโครงการบูรณาการนวัตกรรมการวิจัยส้มโอเพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของจังหวัดนครปฐม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค อีกทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับส้มโอ ยกระดับรายได้ และสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรชาวสวนส้มโอ     สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นการถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
โดยมีกลุ่มเกษตรกรชาวสวนส้มโอ ผู้แทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม สำนักงานเกษตรจังกวัดนครปฐม และสำนักงานกองทุนส่งเสริมการวิจัย ร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน ซึ่งการใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับส้มโอ จะทำให้ผู้บริโภคสามารถทราบแหล่งที่มาของส้มโอ โดยการติดตั้งแอพพลิเคชั่นสแกน QR code ในสมาร์ทโฟน ซึ่งจะมีการระบุพันธุ์ส้มโอ ชื่อสวน เกษตรกรผู้ปลูก หมายเลขโทรศัพท์ และวันเวลาในการบริโภคส้มโอ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าส้มโอมณฑลนครชัยศรีเป็นส้มโอที่มีคุณภาพ ปลอดภัย อย่างแท้จริง
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น