pearleus

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560

นครปฐม โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบ 120 ปี


เมื่อ 1 มิถุนายน 2560 ที่โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายบัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า วันที่ 1 มิถุนายน 2507 เป็นวันสถาปนาโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งปีนี้ครบรอบ 53 ปี และเป็นปีที่ 120 ของการจัดตั้งโรงเรียนราชวิทยาลัย ทั้งนี้โรงเรียนได้ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมต่างๆขึ้น ได้แก่ การมอบตราสัญลักษณ์ ภ.ป.ร. สำหรับผู้นำนักเรียน นักเรียนใหม่ การมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี การประกอบพิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองให้กับโรงเรียนราชวิทยาลัย และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระราชทานจัดตั้งโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมทั้งบำเพ็ญกุศลให้กับครูเก่าและนักเรียนเก่าที่ล่วงลับไปแล้ว ในส่วนภาคบ่ายมีการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่างครูกับนักเรียนเก่า และนักเรียนเก่ากับนักเรียนปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อความรัก ความสมัครสมานสามัคคีของชาวราชวิทยาลัย
          สำหรับในปีการศึกษาที่ผ่านมาโรงเรียนได้ปรับพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งด้านการเรียนการสอนให้มีความก้าวหน้า ปรับพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ภายในหอนอน และบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการสอนและการอยู่ประจำ ในปีการศึกษา 2559 มีนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมได้รับทุนจากราชวิทยาลัยมูลนิธิ เพื่อการศึกษาจำนวน 12 ทุน ทุนละ 5,000 บาท นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ร้อยรักดวงใจให้ลูก ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย จำนวน 13 ทุนๆ ละ 5,000 บาท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้นำนักเรียน จำนวน 58 คน

*****************************************
ชุติมา ลีนุกูล/ข่าว 

            

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น