pearleus

วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เดิน วิ่ง มินิมาราธอน เพื่อการศึกษา

เมื่อ 5 มิ.ย.60 เวลา 14.00 น. การแถลงข่าว มินิมาราธอน 2017 ครั้งที่ 1 ห้องประชุม คุณสุชาติ - พญ ทิพาพรรณ ใบสมุทร โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ โดย
    นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัด สมุทรสาคร เป็นประธาน ร่วมด้วยนายสรรเสริญ ขวัญดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ดร.วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอุดม ไกรวัฒน์นุสสรณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา รองนายกเทศบาลนครสมุทรสาครและ ร.ต.ต.ประภาส ศรีทรัพย์ ประธานชมรมวิ่งเพื่อชีวิตจังหวัดสมุทรสาคร แถลงข่าวงาน เดิน วิ่ง มินิมาราธอน จุดประสงค์ในการจัดงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน ผู้ปกครองและคณะครูและประชาชนทั่วไป ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยการ วิ่งเดิน เพื่อสุขภาพ เป็นกิจกรรม สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล รายได้จากกิจกรรมครั้งนี้เพื่อจัดสร้างห้องประชุมอาคาร 100 ปี ปรับปรุงเสาธง จัดหาปรับปรุงอุปกรณ์ สำหรับการเรียนการสอน พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสมุทรสาครสาครบูรณะให้ดียิ่งขึ้น เพื่อปรับปรุงทิศทางอนาคตของโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ เป็นแนวทางของโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนให้อยู่ 1 ใน 100 อันดับ ของโรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศไทย พร้อมทั้งพัฒนาครูทั้งด้านเทคนิคการสอนใหม่ๆ ศักยภาพในการเรียนสอนการสอนให้ดียิ่งขึ้น
   ประเภท แบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้
1.วิ่งระยะทาง10 .5 กิโลเมตร
2. วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5 กิโลเมตร
3. เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ 3 กิโลเมตร

ค่าสมัรคทุกประเภท 300 บ. สอบถามรายละเอียด 034- 411787
WWW.Skburana.ac.th โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ.

เงาพญาราหู รายงาน


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น