pearleus

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560

กระทรวงมหาดไทยเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี ผ่านศูนย์ดำรงธรรมพร้อมกันทั่วประเทศ 1,007 แห่ง ตั้งแต่ 12 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป


     เมื่อ 7 มิ.ย.60 ที่กระทรวงมหาดไทย นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ว่าการเป็นประชาธิปไตยของไทย จะต้องไม่เป็นประชาธิปไตยที่ล้มเหลว จะต้องเป็นประชาธิปไตยที่มีรัฐบาลซึ่งยึดมั่นใน “หลักธรรมาภิบาล” นำพาให้ชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ภายใต้ศาสตร์พระราชาให้ได้ โดยมีคำถาม 4 ข้อ เพื่อรับทราบความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนผ่านศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัด ประกอบด้วย ข้อ 1 ท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่ ข้อ 2 หากไม่ได้จะทำอย่างไร ข้อ 3 การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งอย่างเดียว ไม่คำนึงถึงเรื่องอนาคตของประเทศ และเรื่องอื่นๆ เช่น ประเทศชาติจะมียุทธศาสตร์และการปฏิรูปหรือไม่นั้น ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง และข้อ 4 ท่านคิดว่ากลุ่มนักการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณีวรจะมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีกหรือไม่ หากเข้ามาได้อีกแล้วจะให้ใครแก้ไข และแก้ไขด้วยวิธีอะไร
     เพื่อให้การรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเสมอภาค กระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและขอความร่วมมือกรุงเทพมหานคร และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดสถานที่รับฟังความคิดเห็นต่อคำถาม 4 ข้อดังกล่าวของนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (1111) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กรุงเทพมหานคร และศูนย์บริการประชาชนเขตทุกเขต รวม 1,007 แห่ง ทั้งนี้ ยังไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดในการรับฟังความคิดเห็น
     สำหรับช่องทางการรับฟังความคิดเห็นนั้น พี่น้องประชาชนสามารถเดินทางไปแสดงความคิดเห็นด้วยตนเอง ณ สถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยผู้แสดงความคิดเห็นจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน และกรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และรายการอื่น ๆ ตามแบบสอบถามความคิดเห็นฯ พร้อมลงลายมือชื่อผู้แสดงความคิดเห็น
     ในด้านการรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน กระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นระดับกระทรวง และสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นระดับจังหวัด โดยให้ดำเนินการสรุปผลการตอบแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็น รายงานกระทรวงมหาดไทยทุก 10 วันทำการ โดยกำหนดให้รายงานผลฯ ครั้งแรก ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560
     ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้พี่น้องประชาชนได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดประชาสัมพันธ์ประเด็นคำถาม 4 ข้อ รวมทั้งข้อมูลสถานที่ ห้วงเวลา ช่องทาง และแบบสอบถาม ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงผ่านสื่อสารมวลชนทุกแขนงในพื้นที่ และในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศชาตินำพาไปสู่ความเข้มแข็งอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น