pearleus

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดโครงการพันธกิจสัมพันธ์ Eco Town มหิดลกับชุมชน ที่จังหวัดนครปฐม โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียน เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน


เมื่อ 8 มิถุนายน 2560 ที่โรงเรียนวัดมะเกลือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการพันธกิจสัมพันธ์ Eco Town มหิดลกับชุมชน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ คณะครู อาจารย์ และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ ประเทศไทยไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐ ของรัฐบาล ในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติที่สำคัญ อีกทั้งให้เกิดการจัดการขยะและการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพโดยการใช้หลัก 3คือ Reduce : ลดการใช้ , Reuse :การใช้ซ้ำ และ Recycle : การนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณขยะในประเทศลดลง ที่ผ่านมาได้มีการนำร่องจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลให้แก่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 สามารถรีไซเคิลขยะในโรงเรียนได้มากกว่า 5 ตัน จึงได้ขยายผลโครงการดังกล่าวมายังโรงเรียนวัดมะเกลือ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม และโรงเรียนวัดทรงคนอง โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้พร้อมสาธิตและแนะแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดตั้งธนาคารขยะ รวมไปถึงระบบบริหารจัดการขยะ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ได้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ และเกิดรายได้จากขยะที่ผ่านการคัดแยก เป็นการสร้างจิตสำนึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะ การรักษาความสะอาดภายในครอบครัว และโรงเรียนอีกด้วย
          ด้านนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จังหวัดนครปฐมมีเป้าหมายในการลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนให้ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปริมาณของปีที่ผ่านมา อีกทั้งให้ส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน ภาคเอกชน และสถานประกอบการ ร้อยละ 100 มีการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยหรือนำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนให้หมู่บ้าน ชุมชน ร้อยละ 40 มีต้นแบบการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย พร้อมจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน และนอกจากนี้ กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายร้อยละ 70 และมูลฝอยติดเชื้อ ร้อยละ 85 ต้องได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย นครปฐมจังหวัดสะอาด ประชาราษฎร์จงรักภักดี
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น