pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560

อบรมป้องกันความรุนแรง


นางอัจฉรา พุ่มมณีกร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ
อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวในระดับ
ตำบล วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ ศพค เป็นแกนนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน กลุ่มเป้าหมาย
ได้แก่ ศพค อพม อสม นักเรียน และครอบครัว จำนวน 100 คน สถานที่อบรม องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น