pearleus

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560

จังหวัดนครปฐม จัดงานนิทรรศการโครงการศาสตร์พระราชา ๙ คำพ่อสอน ต้านภัยยาเสพติด


เมื่อ 24 มิถุนายน 2560 ที่หอประชุมโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการโครงการศาสตร์พระราชา ๙ คำพ่อสอน ต้านภัยยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560 ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี โดยชมรมป้องกันยาเสพติดลุ่มแม่น้ำท่าจีน ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จัดขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9 ที่ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งพระองค์ทรงนำแนวทางและแบบอย่างในการแก้ไขปัญหายาเสพติดบนพื้นที่สูง อีกทั้งให้นักนักเรียนร่วมแสดงพลังทำความดีและสานต่อพระราชปณิธานการแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดไป และเล็งเห็นความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไป ตลอดจนสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนถึงนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดแนวทางใหม่ และให้ทุกหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

สำหรับการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกในครั้งนี้ มีการเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดจากหน่วยงานและโรงเรียนต่างๆ การแสดงของนักเรียน การแสดงสุนัขแสนรู้จากกรมการสัตว์ทหารบก และการแสดงนิทรรศการโครงการศาสตร์พระราชา ๙ คำพ่อสอน ต้านภัยยาเสพติด โดยมีศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครปฐม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 และโรงเรียนต่างๆในจังหวัดนครปฐม 25 โรงเรียน ร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งมีนักเรียนและครูเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวรวมทั้งสิ้นกว่า 2,000 คน


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น