pearleus

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560

นครปฐม ฝึกอบรมทบทวนความรู้บทบาทหน้าที่ อปท. ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

เมื่อ 9 มิถุนายน 2560 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการทบทวนความรู้เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และการใช้เงินทดรองราชการ (20 ล้านบาท) ในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้นำและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างความเข้าใจให้ผู้นำและส่วนการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องบทบาทหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2550 และการใช้เงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉิน


          โดยนายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันภัยพิบัติมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น อีกทั้งเกิดขึ้นในหลายพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง สร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และสถานที่ราชการได้รับความเสียหายจำนวนมาก จึงจำเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการสาธารณภัย จึงจำเป็นต้องทีการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผู้นำและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ ความเข้าใจในระบบ และวิธีปฏิบัติเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้องเป็นระบบ และทันต่อเหตุการณ์ สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหัวหน้าสำนักปลัด ท้องถิ่นอำเภอ ปลัดอำเภอ คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ/จังหวัด และท้องถิ่นจังหวัดหรือผู้แทน รวมทั้งสิ้น 200 คน
         
*****************************************
ชุติมา ลีนุกูล / ข่าว  


  

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น