pearleus

วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560

นครปฐม จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

เมื่อ 5 มิถุนายน 2560 ที่โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพระงาม) ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก “ชีวิตอันผูกพันกับธรรมชาติ ” (Connecting People to Nature : I’M WITH NATURE) โดยมี นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม โดยนายสุเมธ ศีริลักษณ์  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม สำนักงานจังหวัดนครปฐม สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม สำนักงานสนับสนุนกองทุนวิจัย สหภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนจังหวัดนครปฐม และบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกชีวิตอันผูกพันกับธรรมชาติ ” (Connecting People to Nature : I’M WITH NATURE) เพื่อให้เยาวชน นักเรียน ประชาชน และหน่วยงานทุกภาคส่วนเกิดความตระหนัก หวงแหนและเกิดการมีส่วนร่วม ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับวันสิ่งแวดล้อมโลก หรือ World Environment Day กำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือ จากหลากหลายชาติในด้านสิ่งแวดล้อม องค์การสหประชาชาติจึงได้ประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก

          สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบรางวัลประกวดวาดภาพชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ” , เวทีเสวนา “ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ” , ดำเนินรายการโดย อาจารย์สัญชัย สูติพันธ์วิหาร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,กิจกรรมมอบกล้าไม้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ,การมอบประกาศนียบัตร แก่ลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของโรงเรียน จำนวน  14  แห่งการแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน ได้แก่ ผลงานแสดงภาพวาดระบายสี และการจัดการขยะ  ผักปลอดสารพิษ โดย ชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนจังหวัดนครปฐม และการแสดงสุนัขแสนรู้  โดย กรมการสัตว์ทหารบก อีกด้วย


*****************************************

ชุติมา ลีนุกูล/รายงาน   

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น