pearleus

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560

กระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560


     เมื่อ 7 มิ.ย.60  ที่กระทรวงมหาดไทย นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ด้วยในการประชุมหารือการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ซึ่งมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ที่ประชุมมีความเห็นว่า เนื่องจากขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงเห็นสมควรจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในลักษณะเป็นพิธีหรือกิจกรรมการถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ และให้หน่วยงานต่าง ๆ ไปจัดเตรียมกิจกรรมที่มีความพร้อมในการดำเนินการ 
     เพื่อให้การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมติที่ประชุมข้างต้น กระทรวงมหาดไทยจึงได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ โดยให้ดำเนินการจัดพิธีทางศาสนา 5 ศาสนา ถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลพร้อมกันทั่วประเทศ ณ ศาลากลางจังหวัด การจัดนิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ อาทิ การรับบริจาคโลหิต การทำความสะอาดพื้นที่ชุมชน ตลาดชุมชน และการปลูกป่าทดแทน เป็นต้น โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
     รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมที่แสดงถึงความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกภาคส่วนทั่วประเทศ เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย  

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น