pearleus

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560

มหาดไทยสรุปผลผู้มาแสดงความคิดเห็นประเด็นคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี 10 วันแรก มีประชาชนร่วมตอบคำถามแล้วกว่า 2.2 แสนคน


     เมื่อ 24 มิ.ย.60 ที่กระทรวงมหาดไทย นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ รวมทั้งขอความร่วมมือกรุงเทพมหานครและสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดสถานที่รับฟังความคิดเห็นต่อคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เป็นต้นมา และได้ดำเนินการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มทั้งที่ห้างสรรพสินค้าหรือจุดบริการเคลื่อนที่ต่าง ๆ ทำให้ประชาชนมีความสะดวกในการร่วมแสดงความเห็นและตอบคำถามได้มากขึ้นนั้น
     สำหรับภาพรวมหลังเปิดให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นและตอบคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรีผ่านช่องทางต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยยอดสะสมผู้เดินทางมาแสดงความคิดเห็นและตอบคำถาม ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2560 (ครบ 10 วันแรก) มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 220,804 คน จังหวัดที่มีผู้แสดงความคิดเห็นมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ จังหวัดอุบลราชธานี 27,843 คน ขอนแก่น 20,658 คน และสกลนคร 16,658 คน
     ในด้านการรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล ซึ่งทางศูนย์ดำรงธรรมอำเภอจะดำเนินการรวบรวมความคิดเห็นและคำตอบจัดส่งไปที่จังหวัดเพื่อให้คณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นระดับจังหวัดทำการประมวลผลโดยแบ่งเป็นส่วนที่แสดงความคิดเห็นเพื่อแยกเป็นประเด็นย่อยได้ และส่วนที่ให้เลือกคำตอบใช่หรือไม่ แล้วจึงจัดส่งมาที่กระทรวงมหาดไทยประมวลและสรุปภาพรวมกระทรวง เพื่อจัดส่งข้อมูลไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีต่อไป ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 7 วัน 
     ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีการกำหนดวันปิดรับฟังความคิดเห็นและคำตอบต่อ 4 ข้อคำถามของนายกรัฐมนตรีจากประชาชน กระทรวงมหาดไทยจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามของนายกรัฐมนตรีได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (1111) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการประชาชนสำนักงานเขตทุกเขต ศูนย์บริการร่วมจังหวัด (One Stop Service) และจุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service) 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น