pearleus

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาเป็นประธานประทานประทานพัดพัฒนา โล่ ย่าม เกียรติบัตร แก่เจ้าอาวาสวัดที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพัฒนาตัวอย่าง ที่มีผลงานดีเด่น

เมื่อ 1 มิถุนายน 2560 ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาเป็นประธานประทานประทานพัดพัฒนา โล่ ย่าม เกียรติบัตร แก่เจ้าอาวาสวัดที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพัฒนาตัวอย่าง ที่มีผลงานดีเด่น เจ้าอาวาสวัดพัฒนาตัวอย่าง และเจ้าอาวาสที่จัดอุทยานการศึกษาในวัด ประจำ 2559โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ข้าราชการทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เฝ้ารับเสด็จฯ
          
ทั้งนี้วัดเป็นสถาบันหลักที่สำคัญยิ่งของสังคม ทำหน้าที่หล่อหลอมและยกระดับจิตใจของคนในสังคมให้สูงขึ้น โดยอบรมสั่งสอน ขัดเกลาในด้านศีลธรรมและจริยธรรมแก่ประชาชน โดยเฉพาะเจ้าอาวาสเป็นผู้มีบทบาทที่สำคัญในภารกิจดังกล่าว มหาเถรสมาคมและรัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในทุกด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาวัดเพื่อสร้างความรู้สึกแก่ชุมชนในท้องถิ่นนั้นว่า วัดเป็นของตนเพื่อให้เกิดความรู้สึกหวงแหนรักและช่วยกันดูแลรักษา จัดสภาพวัดให้มีความพร้อม สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมของวัดให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ให้เป็นไปตามหลัก บวร คือบ้าน วัด และราชการ เพื่อทำให้ประชาชนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะพระสงฆ์ ซึ่งเป็นแกนสำคัญในการหล่อหลอม ปลูกฝัง และพัฒนาวัด ให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ ประการ คือ สะอาด สงบ สว่าง และสร้างความสุขให้กับคนในสังคม ประกอบกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้รับสนองนโยบายดังกล่าว โดยกำหนดกรอบนโยบายในการส่งเสริมการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน สนับสนุนการพัฒนาวัดและบูรณปฏิสังขรณ์อาคารเสนาสนะให้มั่นคงถาวร ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวัดและชุมชนรอบวัดให้สะอาด ร่มรื่น เป็นระเบียบ เรียบร้อยสวยงามนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกับวัด ในปีพุทธศักราช2560
          ทั้งนี้ ได้อาราธนาเจ้าอาวาสวัดที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการถวายความรู้ทางด้านวิชาการ การพัฒนาวัด และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาวัดระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2560 ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวงแห่งนี้ มีผู้เข้าประชุมจำนวน 68 รูป ประกอบด้วยเจ้าอาวาสวัดที่ได้รับการคัดเลือกประจำปี2559 จำนวน ประเภท ได้แก่ วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 18 วัด วัดพัฒนาตัวอย่าง จำนวน 13 วัด และอุทยานการศึกษาในวัด จำนวน 37 วัด วัดที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมดนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะสนับสนุนงบประมาณจำนวนหนึ่ง เพื่อนำไปพัฒนาวัดให้เป็นตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการต่อไป

*****************************************
ชุติมา ลีนุกูล/รายงาน      

       

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น