pearleus

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560

นครปฐม บริษัทไทยเฟิง กำหนดมอบทุนแก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดนครปฐมตามโครงการเด็กไทยก้าวไกลใฝ่รู้สู่อาเซียน ปี่ที่ 10

เมื่อ 7 มิถุนายน 2560 ที่บริษัทไทยเฟิง จำกัด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ตามโครงการเด็กไทยก้าวไกลใฝ่รู้สู่อาเซียน ซึ่งกำหนดมอบทุนมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 โดยมีรองท่านฑูตไต้หวันประจำประเทศไทย  ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธี โดยนางธัญวลัย เดชเจริญจิรดา ประธานบริษัท ไทยเฟิง จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จัดโครงการเด็กไทยก้าวไกล ใฝ่รู้ สู่อาเซียน” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 เพื่อทำความดีทดแทนคุณแผ่นดินไทย ที่ทำให้ตนเองและครอบครัว มีความเจริญรุ่งเรืองในการประกอบกิจการ เนื่องจากตนเองเป็นชาวไต้หวัน และได้รับการเปลี่ยนสัญชาติมาเป็นคนไทยเมื่อปี 2550 จึงมีความซาบซึ้งในความเป็นคนไทย และมีความรักความผูกพันกับประเทศไทย อีกทั้งต้องการส่งเสริมให้สังคมมีความเข้มแข็ง มีความสุขในการทำความดี สร้างเสริมสังคมในการให้โอกาสต่อผู้อื่น จึงได้มอบทุนให้กับนักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับโอกาสทางการศึกษา และเพื่อช่วยเหลือสังคมอีกทางหนึ่ง

สำหรับในปีนี้ บริษัทฯได้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนและนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนเงินทุนในการศึกษาเล่าเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดเทียนดัด ,โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม สมุทรสาคร ,โรงเรียนวัดท่าข้าม, โรงเรียนบ้านคลองลัด อ้อมใหญ่, , โรงเรียนบ้านบางประแดง, โรงเรียนบ้านดงเกตุ, นักเรียนจากชุมชนข้างเคียง และบุตรของพนักงานไทยเฟิง โดยจัดมอบทุนเป็น 3 ระดับ คือระดับประถมศึกษาทุนละ 1,500 บาท ระดับมัธยมศึกษาทุนละ 2,000 บาท ระดับมหาวิทยาลัยทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 4 แสน บาท

*****************************************
ชุติมา ลีนุกูล/รายงาน  0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น