pearleus

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560

นครปฐม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบเงินทุนประกอบอาชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ

เมื่อ 7 มิถุนายน 2560 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบเงินทุนประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุ และกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยนางสาวชวนชม จันทะวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีการดำเนินการจัดตั้งกองทุนผู้สูงอายุ และกองทุนส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุ และคนพิการให้มีศักยภาพ มีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุ และคนพิการให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง

          สำหรับกองทุนผู้สูงอายุให้บริการกู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1.การกู้ยืมรายบุคคลรายละไม่เกิน 30,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 3 ปี โดยไม่คิดดอกเบี้ย 2.การกู้ยืมรายกลุ่มๆละ ไม่น้อยกว่า 5 คน ไม่เกิน 100,000 บาท และกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้บริการกู้ยืมเงินเป็นการบริการคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพหรือขยายกิจการ รายบุคคลรายละไม่เกิน 60,000 บาท รายกลุ่มๆละไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยผ่อนชำระภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี โดยไม่คิดดอกเบี้ย ทั้งนี้หากผู้มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินกว่าวงเงินที่กำหนด ให้มีการพิจารณาเป็นรายๆไป โดยไม่เกิน 120,000 บาท
          ในส่วนของจังหวัดนครปฐม มีผู้ที่ได้รับการอนุมัติเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุจำนวน 50 ราย เป็นเงิน 1,332,000 บาท และเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ จำนวน 25 ราย เป็นเงิน 1,245,000 บาท โดยมีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ ที่ได้รับการอนุมัติเงิน ผู้ค้ำประกัน และพยาน จำนวน 225 คน

*****************************************
ชุติมา ลีนุกูล/รายงาน  

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น