pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เปิดอบรมโครงการต้นกล้าครอบครัว ป้องกันความเสี่ยงการค้าประเวณี


เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.60 ที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย หน่วยงานในสังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย ผู้อำนวยการศูนย์  นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา    เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการต้นกล้าครอบครัวเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการค้าประเวณี "การเสริมสร้างทักษะการป้องกันความเสี่ยงจากการค้าประเวณี" ให้แก่กลุ่มเป้าหมายนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 50 คน (ชาย 24 หญิง 26) จาก ร.ร.บ้านสันโค้ง และร.ร.บ้านสันถนน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย  นายพัฒนพงศ์ ลาพิงค์  ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ พร้อมปลัด/ ประธานสภา/สมาชิก อบต. ศรีเมืองชุม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูอาจารย์ ผู้บังคับหมวดทหารม้า กองกำลังผาเมือง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อ.แม่สาย  จ.เชียงราย


การอบรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้การเสริมสร้างความตระหนักรู้และคุณค่าในตนเอง/ทักษะการป้องกันตนเองจากการค้าประเวณี/แนวทางการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมเพื่อลดปัญหาสังคมและป้องกันตนเองไม่ให้เข้าสู่กระบวนการค้าประเวณี โดยจักได้นำไปขยายผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน(ศพค.)ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีต่อไป ซึ่งจะครอบคลุมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันให้รู้เท่าทัน มีความตระหนักในเพศสภาวะ มีเจตคติที่ดีต่อเรื่องเพศ และการดำรงตนตามที่สังคมปรารถนา เป็นการช่วยลดปัญหาสังคมและป้องกันไม่ให้เด็กประถม เยาวชน กลุ่มเสี่ยง เข้าสู่กระบวนการค้าประเวณี
**********************************

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น