pearleus

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประชุมมอบนโยบายที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดนครปฐม

เมื่อ 23 มิถุนายน 2560 ที่หอประชุมปิ่นเกลียว อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานประชุมพร้อมมอบนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดนครปฐม โดยมีนายสมบูรณ์ ศิริเวช , นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม , พลตำรวจตรีอิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม , พันเอกชินโชติ บุญไพศาลเจริญ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครปฐม , พันโทพลสันต์ รุ่งนิรันดร์ ผู้บังคับการกองพันทหารม้าที่ 19 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ กว่า 1,000 คน สืบเนื่องจากรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายที่ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายโดยใช้กลไก การบริหารราชการแผ่นดิน และทำงานเชิงรุกโดยการบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ซึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ที่สำคัญ ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประกอบกับปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจสำคัญหลายด้าน จึงได้จัดทำโครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย การปกป้องและเชิดชูสถาบันหลักของชาติ การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทำแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ในปัจจุบัน นโยบายนครปฐมจังหวัดสะอาด ประชาราษฎร์จงรักภักดี การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต นโยบายการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ความมั่นคง และนโยบายที่สำคัญอื่นๆ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนภารกิจด้านต่างๆ ตลอดจนใช้กลไกท้องที่ คือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น อีกด้วย0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น