pearleus

วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ DPU ผนึก 5 สมาคมการแพทย์-ร่วมสร้างบุคลากรด้านแพทย์ทางเลือก


วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ 5 สมาคมการแพทย์ โดยมี นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล คณบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ , ศาตราจารย์ นายแพทย์ยงยุทธ  วัชรดุลย์ (ราชบัณฑิต) ประธานและนายกสมาคมธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อในพระอุปถัมภ์ฯ ,ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สมศักดิ์ วรคามิน นายกสมาคมเซลล์บำบัดไทย,   นายแพทย์สุพจน์  สัมฤทธิวณิชชา นายกสมาคมการแพทย์ผสมผสานไทย, นายแพทย์จักรกฤษณ์  ภูมิสวัสดิ์ นายกสมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย และ แพทย์หญิงอรพรรณ์ เมธาดิลกกุล สมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย  ร่วมด้วย

โดยการลงนามครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านการแพทย์ทางเลือกให้มีความทันสมัยมากขึ้น เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้การปฏิบัติงานของแพทย์ในสมาคมในระหว่างการศึกษา ตลอดจนส่งเสริมให้มีการวิจัย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันในสาขาวิชาชีพ พร้อมสร้างบุคลากรทางด้านการแพทย์ทางเลือกให้มีศักยภาพป้อนสู่ธุรกิจด้านสุขภาพ


นพ.บรรจบ  กล่าวถึงทิศทางเกี่ยวกับธุรกิจทางด้านสปา ว่า เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทย มีสปากว่า 2,000 แห่ง มีผู้รับบริการเฉลี่ย 22.5 ล้านครั้ง/ปี และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น หากพัฒนาจากสปาเป็น Wellness center เพิ่มศักยภาพและองค์ความรู้ ก็จะสามารถสร้างรายได้ เพิ่ม 10 เท่าตัวให้ธุรกิจสุขภาพไทย  ขณะเดียวกันจึงทำให้มีความต้องการบุคลากรที่มีองค์ความรู้ทางด้านสุขภาพ การแพทย์บูรณาการ มีองค์ความรู้เพื่อที่จะไปให้บริการ ดังนั้นจึงได้มีการจัดหลักสูตรให้ความรู้ทางด้านความงาม อาหารเพื่อสุขภาพ การล้างพิษ คีเลชั่น วิตามินบำบัด โฮมีโอพาธีย์ การบริหารกาย-จิต รวมถึงการบริหารจัดการธุรกิจให้แก่เจ้าของสปาและผู้รักสุขภาพ เพื่อตอบโจทย์สำหรับผู้ทำธุรกิจทางด้านสุขภาพ ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
***************************

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น