pearleus

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560

นครปฐม สมเด็จพระสังฆราชเสด็จเป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค

เมื่อ 7 มิถุนายน 2560 ที่บริเวณวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีทรงแต่งตั้งเปรียญธรรม ประโยค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง โดยมีพระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน เฝ้าถวายสักการะ
พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงตั้งเปรียญธรรม ประโยค จำนวน 28 รูป และเปรียญธรรม ประโยค จำนวน 218 รูป รวม 246 รูป 
เมื่อวันที่ 9พฤษภาคม 2560 ณ พระอุโบสถพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ส่วนพระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค มีพระบรมราชานุญาตถวายสมเด็จพระสังฆราช ทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค ในโอกาสอันสมควร ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ซึ่งทรงมีพระบัญชาประกอบพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค ณ วัดพระปฐมเจดีย์ในครั้งนี้ โดยมีพระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค จำนวน 383 รูป
สำหรับการศึกษาภาษาบาลี คือการศึกษาหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงใช้ในการประกาศพระพุทธศาสนา ในนานาอารยประเทศที่พระอัครสาวกได้รวบรวมไว้ ปัจจุบันการศึกษาภาษาบาลี นอกจากจะศึกษาเฉพาะพระภิกษุแล้ว ผู้ที่เป็นฆราวาสยังสามารถศึกษาภาษาบาลีได้ ซึ่งตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา การศึกษาภาษาบาลีได้มีการเปิดสอนและมีการสอบในต่างประเทศ ในระดับประโยค 1-2 ถึงเปรียญธรรม 5 ประโยค โดยมีการสอนและเปิดสอนและเปิดสอบประโยคบาลีสนามหลวง ณ วัดไทยลอสแองเจลลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ถือเป็นการสอนและสอบประโยคบาลีสนามหลวงในต่างประเทศเป็นแห่งแรก0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น