pearleus

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เกษตรสมุทรสาคร มุ่งส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร

นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร   เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรในจังหวัดสมุทรสาคร ที่เป็นบุตรหลานของเกษตรกร ซึ่งมีอายุระหว่าง 10 – 25 ปี เพื่อเผยแพร่ความรู้ในด้านการเกษตร เคหกิจเกษตร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และมีความพร้อมในการเป็นผู้นำ การที่จะช่วยเหลือตนเอง ครอบครัวและท้องถิ่น ตลอดจนช่วยเหลือประเทศชาติ โดยเน้นให้ยุวเกษตรกร “เรียนจากการทำจริง” และ “จะทำให้ดียิ่งกว่าดีที่สุด” โดยปลูกฝังให้รักและภาคภูมิใจในการอาชีพการเกษตร
                เพื่อให้การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร ให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร ได้กำหนดแนวทาง และมีขั้นตอนการดำเนินงานการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรในจังหวัดสมุทรสาคร              
โดยกลุ่มยุวเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรในจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่
1. ปี 2556 กลุ่มยุวเกษตรกรบ้านอ้อมพัฒนา โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ ตำบลบ้านเกาะ 
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับรางวัลที่ 2 ประเภทที่ปรึกษายุวเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ
2. ปี ๒๕๕7 กลุ่มยุวเกษตรกรสุนทรสถิตสามัคคีพัฒนา โรงเรียนที่ปังกรวิทยาพัฒน์ (สุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้รับรางวัลที่ 2 ประเภทกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ
3. ปี ๒๕๕๘ กลุ่มยุวเกษตรกรสุนทรสถิตสามัคคีพัฒนา โรงเรียนที่ปังกรวิทยาพัฒน์ (สุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้รับรางวัลที่ ๓ ประเภทกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศประจำปี 2558
๔. ปี ๒๕๕๙ กลุ่มยุวเกษตรกรสุนทรสถิตสามัคคีพัฒนา โรงเรียนที่ปังกรวิทยาพัฒน์
 (สุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้รับรางวัลที่ ๑ ประเภทกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ที่ปรึกษายุวเกษตรกรดีเด่น และสมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 255๙
เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตร เป็นโครงการที่มีประโยชน์มาก เพราะเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความกระตือรือร้นต่อการเปลี่ยนแปลง เปิดกว้างทางความคิด รวมทั้งยังเป็นความหวังและอนาคตของชาติ ถ้าได้รับการพัฒนาที่ถูกต้อง เหมาะสม และปลูกฝังให้มีทัศนคติที่ดีต่อการเกษตร จะสามารถเป็นผู้นำและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปได้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร โทร/โทรสาร. 034-426995 หรือ สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน
 ข่าว   นางสาวสุหฤทธา  เต่งแก้ว

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น