pearleus

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เกษตรสมุทรสาคร พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ศพก.)

นายเศรณี อนิลบล ได้เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ศพก.) ขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนที่เกิดจากปัญหาของชุมชนและสามารถตอบสนองความต้องการด้านการเกษตรของชุมชนได้ เน้นการเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ ในประเด็นการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต ตลอดจนยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนั้นยังมีจุดประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ มีกลไกในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆ
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยมีองค์ประกอบหลัก 4 อย่าง คือ เกษตรกรต้นแบบ แปลงเรียนรู้ หลักสูตรการเรียนรู้และฐานการเรียนรู้จำนวน 3 ศูนย์ ในทุกอำเภอ อำเภอละ 1 ศูนย์ ได้แก่
1.             ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร ตั้งอยู่ที่บ้านนายวิชัย กอนดี หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร
2.             ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ตั้งอยู่ที่บ้านนายขวัญชัย อุทัย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน
3.             ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว ตั้งอยู่ที่บ้านนายบุญลอย ทรัพย์มา หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากศูนย์เรียนรู้ฯไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสินค้าเกษตร และปรับเปลี่ยนระบบการผลิตให้เหมาะสมกับพื้นที่ สภาพการผลิตของตนเองและความต้องการของตลาด ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง ผลผลิตมีคุณภาพและปริมาณมากขึ้น เพิ่มโอกาสในการแข่งขัน ส่งผลให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในปีงบประมาณ 2560 กรมส่งเสริมการเกษตรจะมีการสนับสนุนงบประมาณให้แต่ละศูนย์เรียนรู้ฯ ในการจัดทำฐานเรียนรู้และสถานีเรียนรู้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร โทร/โทรสาร 034-426995 หรือสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน
                              ข่าว   นางสาวสุภาพร  อินดำ

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น