pearleus

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เกษตรสมุทรสาคร เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายด้านข้าวภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ฤดูนาปี ปี 2559/60

นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ได้เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการขับเคลื่อนนโยบายด้านข้าวภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ฤดูนาปี ปี 2559/60 โดยเน้นการแก้ปัญหาด้านการผลิตและการตลาดข้าวในปัจจุบันตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่เริ่มการผลิตจนถึงการตลาด อาทิ ปริมาณผลผลิตที่เกินความต้องการของตลาด ซึ่งชนิดข้าวที่ผลิตได้ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ขาดการส่งเสริมในการสร้างมูลค่าของข้าว เป็นต้น สำหรับแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร แบ่งเป็น 4 ช่วง ประกอบด้วย 1. การกำหนดอุปสงค์และอุปทาน  2.ช่วงการผลิต  3.ช่วงการเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว  4.การตลาดในประเทศ และการตลาดต่างประเทศ
รวมทั้งมีการกำหนดมาตรการเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า เช่น การปรับพื้นที่การปลูกข้าวไปเป็นเกษตรกรรมทางเลือก หรือปลูกพืชอายุสั้น เช่น ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ข้าวโพดฝักอ่อน หรือการไถกลบตอซังและปลูกพืชปุ๋ยสดในนาข้าว เป็นต้น ทั้งนี้ ในเบื้องต้นจะต้องมีการร่วมบูรณาการจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ พร้อมยอมรับว่าวันนี้ยังมีปัญหาเรื่องโครงสร้าง แต่ได้เตรียมปรับแผนในอนาคตไว้แล้ว
          "การดำเนินงานจะเน้นให้กรมการข้าวมีบทบาทมากขึ้นทั้งห่วงโซ่ ตั้งแต่การผลิตเมล็ดพันธุ์โดยจะต้องให้ความสำคัญการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ เป็นพันธุ์ที่ตลาดต้องการและเพียงพอต่อในการแจกจ่าย รวมถึงการใช้เครื่องจักรในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ใช้ประโยชน์จากเมล็ดพันธุ์ได้อย่างสูงสุด ซึ่งจากนี้กรมการข้าวจะต้องเป็นหน่วยงานที่เข้ามามีส่วนรวมในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวกับข้าว ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้เกิดการทำงานที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ภายใต้ยุทธศาสตร์ข้าวที่กรมการข้าวได้วางแผนไว้
          ส่วนการดำเนินงานที่กระทรวงเกษตรฯ ได้เร่งดำเนินการตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรแล้ว มีดังนี้      1.กำหนดพื้นที่เป้าหมายการส่งเสริมการปลูกข้าว นาปี 2559/60
2.ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
3.บริหารจัดการปัจจัยการผลิต อาทิ เมล็ดพันธุ์ข้าว ควบคุมคุณภาพปุ๋ยและสารเคมี ปรับปรุงกฎระเบียบ การผลิตปัจจัย การบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร และการจัดการน้ำชลประทานเพื่อการปลูกข้าว
4.การลดต้นทุนการผลิต โดยการลดราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย สารเคมี การทำนาแปลงใหญ่ และถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่าน ศพก. เป็นต้น
5.มาตรการสนับสนุนสินเชื่อ การลดดอกเบี้ยให้เกษตรกรเพื่อการเพาะปลูก
6.การการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย พืชอายุสั้น ไถกลบตอซังและปลูกพืชปุ๋ยสด
7.การรับรองข้าวพันธุ์ใหม่
8.การพัฒนาชาวนา
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2559/60
๑) กำหนดพื้นที่คาดการณ์ส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2559/60 โดยแบ่งเป็น 3 รอบ
                - รอบที่1 สนง.เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร เสนอที่ประชุมอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ส่งให้กระทรวงฯ ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีประกาศพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวรอบที่ 1 ปี 2559/60  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559  โดยจังหวัดสมุทรสาครมีพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวรอบที่ 1 ปี 2559/60  คือ อ.เมืองฯ   260  ไร่, อ.กระทุ่มแบน 3,510  ไร่, อ.บ้านแพ้ว 3,330 ไร่ รวมพื้นที่ปลูกข้าวในจังหวัดสมุทรสาคร  7,100 ไร่
                - รอบที่2  พื้นที่ส่งเสริม/ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชอื่น (คาดว่าประมาณ พฤศจิกายน 2559)
- รอบที่3 ไม่ส่งเสริมการปลูกข้าว (คาดว่าประมาณ มีนาคม 2560)
2)การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2559/60  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / มหาดไทย
                2.1 ออกประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่องกำหนดให้เกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร พ.ศ.2559
                2.2 การขึ้นทะเบียนเกษตรกร รับขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ  หลังการปลูกข้าวแล้ว 15 วันก่อนเก็บเกี่ยว ทุกรอบการผลิต
(1) รอบที่1 ปีเพาะปลูก 2559/60 ( ฤดูนาปี) พฤษภาคม 2559-พฤศจิกายน 2559
(2) รอบที่2 ปีเพาะปลูก 2559/60 ( ฤดูนาปรัง ) ธันวาคม 2559-พฤษภาคม 2560
เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน
1) เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม ใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
2) เกษตรกรรายใหม่ หรือ รายเดิม เพิ่มแปลงใหม่
- บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
- สำเนาหลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดิน (ตัวจริง หรือสำเนาที่มีการรับรองสำเนา)

*** หลักฐานอื่นๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น