pearleus

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559

นครปฐม มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงานทับแก้ววิชาการ ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม จัดงานทับแก้ววิชาการ ครั้งที่ 3 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559
เมื่อ 29 สิงหาคม 2559 ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงาน “ทับแก้ววิชาการ ครั้งที่ 3” Silpakorn Next Step โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 อีกทั้งเพื่อแสดงศักยภาพและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยกิจกรรมภายในงานมีการแสดงศักยภาพของแต่ละคณะวิชา กิจกรรมเวทีกลางอีกหลายรายการ อาทิ การเสวนาแนะนำการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา “สายวิทย์ฯพิชิตฝัน” “สายศิลป์อินไซต์” พร้อมทั้งบริการรถไฟฟ้า “SMO Silpakorn on the way” นำชมเส้นทางทับแก้ว รวมทั้งยังมีรถศูนย์ข้อมูลดนตรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี จากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย การแสดงจากชมรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค และศูนย์อาหารเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาร่วมงานอีกด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่รับใช้สังคมด้วยปณิธานที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ศิลปะวิทยาการ และภูมิปัญญา เพื่อสังคม” โดยมีวิสัยทัศน์ว่ามหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์” ด้วยการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความโดดเด่น ด้วยความเป็นรากเหง้าแห่งศิลปะ ที่รวบรวมองคาพยพทางด้านศิลปะ และการออกแบบที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย ซึ่งการพัฒนาองค์ความรู้โดยการประยุกต์ศาสตร์ และศิลป์เข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน ก่อเกิดคุณค่าวิชาการความรู้ใหม่อย่างมากมาย ด้วยความเป็นเอกภาพที่อยู่บนความหลากหลายของคณะวิชา ที่มีผลงานอย่างมากมาย จนเป็นที่ประจักษ์ ทั้งด้านการเรียนการสอน ตลอดจนด้านการวิจัย ซึ่งมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรม และทักษะที่ทันยุค ทันสมัย คงดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างบัณฑิต ที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ให้เหมาะสม เข้ากับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคม และสิ่งแวดล้อม

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น