pearleus

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมรวมพลัง อช.สานต่อพระราชปณิธานพ่อพลวง

เมื่อ 31 มกราคม 2560 ที่โรงเรียนหุบรัก ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลัง อช.สานต่อพระราชปณิธานพ่อหลวง นครปฐมจังหวัดสะอาด ประชาราษฎร์จงรักภักดี เนื่องในวาระครบรอบ 48 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน โดยนางศิริ กำปั่นทอง พัฒนาการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า โครงการผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนเนื่องในวาระครบรอบ 48 ปี เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลโพรงมะเดื่อ และชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยรวมพลังอาสาพัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนจังหวัดนครปฐมให้เป็นจังหวัดสะอาด รวมทั้งยกย่องคุณงามความดีของอาสาพัฒนาชุมชนที่เสียสละทำงานเพื่อส่วนรวม รวมทั้งประกาศเกียรติคุณที่ปฏิบัติภารกิจดีเด่นประจำปี 2559 เพื่อเชิดชูเกียรติให้กำลังใจประกาศให้สาธารณะชนรับรู้และเห็นพลังที่เข้มแข็งของอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม
สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย อาสาพัฒนาชุมชนทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม พลังมวลชนและผู้มีเกียรติรวมทั้งสิ้น 400 คน ซึ่งกิจกรรมภายในงานมีการทอดผ้าป่าสามัคคีถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การมอบประกาศเกียรติคุณประจำปี 2559 ระดับกรมจำนวน 7 ราย ระดับจังหวัดจำนวน 14 ราย รวมทั้งสิ้น 21 ราย การมอบพันธุ์กล้าไม้ได้แก่ ต้นจันทน์ ต้นพะยูง ต้นตะเคียน ไม้แดง ไม้มะค่า จำนวน 300 ต้น ให้แก่อาสาพัฒนาชุมชน การปล่อยปลาดุกพันธุ์บิ๊กอุย จำนวน 2,500 ตัว การจัดนิทรรศการงานอาสาพัฒนาชุมชนจำนวน 7 อำเภอ และการทำความสะอาดบริเวณวัดหุบรักอีกด้วย
*****************************************************
                        ชุติมา ลีนุกูล ภาพนิ่ง/ข่าว - ปัญจะ  เอี่ยมประสพชัย/ภาพ


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น