pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

รมว.มท.เป็นประธานการประชุมหารือจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนองนโยบายรัฐบาลจัดโซนนิ่งที่พักอาศัยและจัดทำระบบข้อมูลแรงงานต่างด้าวระดับจังหวัดครอบคลุมทั้งมิติด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม


เมื่อ 16ก.พ.60  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กรมการปกครอง กรมที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง และผู้ว่าราชการจังหวัด 13 จังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายของการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวซึ่งเป็นพื้นที่ ที่มีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานมากกว่า 50,000 คนขึ้นไป 
สำหรับการประชุมในวันนี้สืบเนื่องจากที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ทั่วประเทศ โดยพิจารณาการจัดโซนนิ่งทั้งเรื่องของคนและพื้นที่ ซึ่งภายหลังจากนั้นได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย (อกคร.) ครั้งที่ 1 /2560 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ที่ประชุมดังกล่าวได้มีการกำหนดแนวทางการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว (Zoning) โดยผู้แทนจากกระทรวงแรงงานได้นำเสนอแนวทางของการขยายผล การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในจังหวัดให้ที่ประชุมในวันนี้ได้รับทราบและร่วมกันพิจารณาแนวทางการ จัดระเบียบแรงงานต่างด้าวทั้ง 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร ระนอง ปทุมธานี ชลบุรี สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ นนทบุรี นครปฐม ระยอง ภูเก็ต สงขลา และจังหวัดตาก โดยจะมีมาตรการจัดระเบียบ ที่พักอาศัยในพื้นที่ชุมชน และมีการจัดระบบข้อมูลแรงงานต่างด้าวในระดับจังหวัดอย่างเป็นระบบต่อไป 
ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการบริหารจัดการในพื้นที่ โดยจะมีการกำหนดมาตรการจัดเขตพื้นที่ส่งเสริมที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าวครอบคลุมทั้ง 3 มิติ คือ มิติเรื่องของความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งจัดทำระบบข้อมูลแรงงานต่างด้าวระดับจังหวัดให้เป็นระบบที่ถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ จังหวัดระนองและจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งได้กำหนดให้เป็นจังหวัดนำร่อง 2 จังหวัดได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวที่ผ่านมาและการดำเนินงานในระยะต่อไป สำหรับอีก 11 จังหวัดเป้าหมายได้กำหนดให้จัดส่งข้อมูลความคืบหน้าการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวให้กระทรวงแรงงานภายในเดือนเมษายน 2560
ทั้งนี้ ในช่วงท้ายของการประชุมฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำถึงการขับเคลื่อนนโยบายการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวของรัฐบาลที่ต้องการให้มีการดำเนินการตามกฎหมายและมีหน่วยงานรับผิดชอบ ที่ชัดเจน จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำเสนอมาตรการและแนวทางที่จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อให้แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นตามมาตรฐานสากลทั้งด้านที่อยู่อาศัย สุขภาพอนามัย และการบริหารจัดการซึ่งทั้งหมดจะต้องมีการวางแผนในระยะยาว เมื่อรัฐบาลได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วกระทรวงมหาดไทยจะได้สรุปแนวทางการดำเนินงานแจ้งให้จังหวัดดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป 0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น